Belastingwijzer 2014

De volledige tekst van de Belastingwijzer 2014 kunt u hier downloaden.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing omdat u gebruik maakt van een perceel van waaruit huishoudelijk afval wordt ingezameld. Meer info

Rioolheffing

De rioolheffing moet worden betaald door de gebruiker van een roerende of een onroerende zaak, van waaruit afvalwater direct of indirect kan worden geloosd op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Meer info

Leges

Leges worden berekend voor de diensten die de gemeente aan individuele burgers verleent. Meer info

Begraafplaatsrechten

In Weesp zijn twee begraafplaatsen.

Op de begraafplaats Carspelhof aan de Utrechtseweg in Weesp vinden begravingen en bijzettingen plaats. Meer info

Betalen/bezwaar/kwijtschelding

Op een aanslagbiljet is onder andere aangegeven voor welke belastingsoort u wordt aangeslagen. Daarbij staat het te betalen bedrag. Meer info

WOZ

Op deze site vindt u algemene informatie over de Wet WOZ en de uitvoering van deze wet. Meer info

Onroerende-zaakbelastingen
Onroerende-zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven op basis van de getaxeerde WOZ-waarde van een onroerende zaak, zoals een woning, winkel of bedrijf. Meer info
Diverse producten ook digitaal beschikbaar

De volgende producten kunt u digitaal afnemen in het digitaal loket of het WOZ portaal:

Parkeerbelasting (betaald parkeren)

Voor een deel van Weesp is het parkeren gereguleerd. Dat wil zeggen dat op plaatsen waar veel parkeerdruk is, betaald moet worden voor het innemen van een parkeerplaats. Meer info

Overige belastingen

Informatie over Scheepvaartrechten, Marktgelden, Precariobelasting en Brandweerrechten. Meer info