Op een aanslagbiljet is onder andere aangegeven voor welke belastingsoort u wordt aangeslagen. Daarbij staat het te betalen bedrag. Ook de termijn waarbinnen u de belasting moet betalen, is op het aanslagbiljet vermeld. U moet er wel voor zorgen dat de belasting tijdig wordt betaald. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven, zorgt de gemeente ervoor dat het (maandelijkse) termijnbedrag tijdig van uw rekening wordt afgeschreven. Als niet automatisch wordt geïncasseerd, verzoeken wij u gebruik te maken van de bijgevoegde acceptkaart. Betaling langs elektronische weg is natuurlijk ook mogelijk. Het bankrekeningnummer van de gemeente Weesp is: NL57BNGH0285040618. Vermeld bij elektronische betaling het betalingskenmerk of aanslagnummer.

 

Gevolgen niet tijdige betaling

Bij niet-tijdige betaling volgt allereerst een herinnering om te betalen. Als u dan nog niet betaalt, dan krijgt u een aanmaning. Aan deze aanmaning zijn kosten verbonden.

Als u daarop niet reageert met een betaling, dan wordt een dwangbevel betekend. Ook aan het dwangbevel zijn kosten verbonden.

 

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat u, door welke oorzaak dan ook, tijdelijk niet in staat bent aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Neemt u dan tijdig contact met ons op, liefst schriftelijk.

Onder bepaalde voorwaarden kan misschien tot een betalingsregeling worden gekomen. Wij kunnen u in dat geval wel om bewijsstukken vragen over uw financiële situatie.

 

Rente

Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Als wij, na het verstrijken van de betalingstermijn, geld van u tegoed hebben, dan moet u daar rente over betalen. De eventueel verschuldigde rente brengt de gemeente niet in rekening, als deze minder dan € 23,00 bedraagt. De belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente (momenteeel 3%). Overigens zijn de wettelijke renteregels met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat geen rente meer wordt vergoed als de gemeente de aanslag na de betalingstermijn vermindert en de aanslag al geheel was betaald. Het rentepercentage kan per kwartaal verschillen.

 

Duplicaat aanslagbiljet

Bent u de aanslag en/of WOZ-beschikking kwijt en wilt u een duplicaat ontvangen?

Belt u dan even met met de gemeente op telefoonnummer (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk het duplicaat thuis, maar u kunt het ook afhalen bij de balie van het stadskantoor. Nog eenvoudiger is de aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking  zelf uit te printen door met uw DigiD in te loggen op het WOZ-Portaal. Er wordt aangegeven hoe u het uit kunt printen.


 • Als u bezwaar hebt tegen de hoogte van de ontvangen aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking of aanslagbiljet een bezwaarschrift (schriftelijk) indienen. Een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde kunt u ook via www.weesp.WOZ-portaal.nl indienen.

  Uw bezwaarschrift moet voldoende argumenten bevatten. Na binnenkomst van uw bezwaarschrift sturen wij een bevestiging van ontvangst.

   

  Meer info
 • Het automatisch laten incasseren van de gemeentelijke belastingen is alleen mogelijk voor de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende- en roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

   

  Meer info
 • Als uw inkomen niet toereikend is, hebt u onder voorwaarden recht op volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingheffing. Bij de bepaling van kwijtschelding wordt rekening gehouden met wettelijke normen die de rijksoverheid heeft vastgesteld.

  Meer info
Archief