HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Begroting 2020: sluitend, met ruimte voor vernieuwing

Begroting 2020: sluitend, met ruimte voor vernieuwing (15-10-2019)

Dit item is verlopen op 15-11-2019.

De Weesper begroting 2020 is sluitend. Het gaat in totaal om een bedrag van € 50 miljoen. Een solide begroting, met als vanouds lage lastendruk voor inwoners en ruimte voor nieuwe investeringen. Zo komt er extra geld vrij voor een verkeers- en vervoerplan, parkeren, natuurvriendelijk groen, verdere herinrichting van de Nijverheidslaan, veilige fietspaden, verbeteren van bedrijventerreinen, een toekomstvisie voor Aetsveld, duurzaamheid, veiligheid en centrummanagement.

Daarmee is de begroting voor 2020 een evenwichtig en tegelijkertijd ambitieus programma. Waarmee Weesp naast het bestaande beleid en uitvoering, een goed programma uitvoert, waar inwoners, bezoekers en bedrijven profijt van gaan hebben.

Bedragen

De Weesper begroting 2020 kent een totaalbedrag van € 50 miljoen. Voor de meerjarenbegroting zijn de structurele lasten lager dan de structurele baten. De verwachting is dat de algemene reserve aan het begin van 2020 ruim € 6 miljoen bevat, waarmee de gemeente sterk en solide 2020 in kan gaan.

Gezonde basis

Vanuit deze gezonde basis kan Weesp investeren in bijvoorbeeld sociale voorzieningen, beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, onderwijs, sport, cultuur en de lokale economie. Het college zet ook in op veiligheid, een verkeers- en vervoerplan, het parkeerplan, natuurvriendelijk groen en er wordt aangesloten bij participatievoorzieningen van Amsterdam. Op sociaal terrein wordt verder ingezet op bewonersinitiatieven, inclusief beleid en verhoging van het taalniveau van statushouders.

Naast bovengenoemde aandachtspunten komen er voor de verbetering van de leefomgeving ook maatregelen rond oversteekplaatsen, veilige fietspaden, trapveldjes, duurzaamheid en toegankelijke overheidsgebouwen. Er  is extra geld beschikbaar voor centrummanagement en citymarketingactiviteiten.

Tweede begroting huidig college

De begroting 2020 van de gemeente Weesp is de tweede begroting van het huidige college. Daarbij zijn onderwerpen uit het opgestelde coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 zoveel mogelijk uitgewerkt. 2020 wordt een bijzonder jaar waarin onder meer besluiten worden genomen over een bestuurlijke fusie. De ambtelijke ‘invlechting’ met gemeente Amsterdam is sinds 1 juni dit jaar een feit. Tot de bestuurlijke fusie, op zijn vroegst in 2022, heeft Weesp een eigen begroting.

Geen verhoging gemeentelijke belastingen, alleen inflatiecorrectie

Het uitvoeren van de ambities leidt niet tot veel hogere gemeentelijke belastingen voor inwoners. De lokale lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgt mee met de inflatie, maar wordt niet verder verhoogd. Daarmee ligt de lokale lastendruk van Weesp, gekeken naar het laatst bekende niveau van 2019, in de buurt van het landelijk gemiddelde en is deze lager dan in veel omliggende gemeenten.

Gemeenteraad 6 november

De begroting komt op 30 oktober aan bod in de raadscommissie AZM en wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op woensdag 6 november. De begroting voor 2020 ligt vanaf 15 oktober 2019 tot 15 november 2019 ter inzage op het stadskantoor van de gemeente en is daarnaast digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.weesp.nl/terinzage.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken