HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Nieuwjaarstoespraak burgemeester (10-01-2020)

Dit item is verlopen op 31-01-2020.

Burgemeester Van Bochove heeft dinsdag 7 januari de onderstaande nieuwjaarstoespraak gehouden:

Beste Weespers en andere aanwezigen,

Vanavond open ik met een citaat. “Ik ben niet zo van het terugkijken.” Daarmee opent het zaterdagportret van het WeesperNieuws van zaterdag 21 december jl.

Het zijn mijn woorden. Vooruitkijken geeft mij meer uitdaging, meer energie. Het is dus op een moment als dit altijd een afweging.

Hoeveel terug- en vooruitblik zet ik in mijn tekst? Het is een goede gewoonte om met nieuwjaar  vooruit te kijken, maar naar het heden en de toekomst kijken en die te begrijpen en te duiden is niet mogelijk zonder het verleden te kennen. En uiteindelijk hebben we toch ook een  jaar achter de rug om bij stil te staan. We maakten deze uitzondering al vijf keer vaker met elkaar. Even over de schouder kijken naar wat is geweest, maar zeker ook vooruitkijken naar wat gaat komen.

Wanneer we een klein stukje terug gaan in de tijd, een week om precies te zijn, dan wordt als samenvatting voor die avond, oudjaarsavond, aangegeven: rustig verlopen. Dat was in mijn woorden feitelijk ook de conclusie die ik woensdagochtend 1 januari van de politie kreeg. lk begrijp dat een dergelijke samenvatting bij velen de wenkbrauwen doet fronzen. Enorm veel vuurwerk, kleine brandjes, een groep jongeren die een kruispunt tijdelijk blokkeert met een vuur en vuurwerk en daarnaast een enkele inwoner met vuurwerk en een scheldpartij belaagd. Wij noemen dat niet rustig, maar voor bijvoorbeeld de politie is dat heel anders. Er waren de nodige incidenten, maar inmiddels is dat kennelijk voor hen heel gewoon en dus rustig verlopen.

Vuurwerk.

lk heb er nooit een misverstand over laten bestaan dat de vuurwerkvrije zone heel Weesp mag beslaan in plaats van alleen het centrum. De enige voorwaarde die ik heb is dat dit wel handhaafbaar moet zijn. Een landelijke verbod, al dan niet gefaseerd in soorten vuurwerk, helpt daarbij, nee is een voorwaarde en ik sluit mij aan bij collega's, Alphen aan de Rijn, Den Haag, Hilversum en vele anderen, die daartoe een oproep deden. Meerdere collega's in de regio doen de suggestie om de regio Gooi- en Vecht de eerste vuurwerkvrije regio te laten zijn. Dat is wat mij betreft een mooie uitdaging. Maar nogmaals, zonder een duidelijk Haags beleid is het niet mogelijk. De gemeenteraad zal zich ongetwijfeld ook in deze discussie mengen. Hun standpunt wacht ik graag af. Over mijn opvatting hoeft geen misverstand te bestaan.

Vorig jaar op de nieuwjaarsreceptie  keken we samen vooruit naar 2019.Naar wat ik op voorhand en bij hoge uitzondering toch een historisch jaar noemde. Het ambtelijk apparaat van de gemeente Weesp zou na eeuwen ophouden zelfstandig te bestaan. En zo geschiedde. Per 1 juni 2019 kwamen alle Weesper ambtenaren in dienst bij samenwerkingspartner Amsterdam. Vanuit Weesp, maar inmiddels ook vanuit Amsterdam, verzorgen zij vanaf die datum, ondersteund door Amsterdamse collega’s, voor u de dienstverlening.

Een transitie als deze gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Zoals ik vorig jaar al voorspelde, moeten we soms aan de nieuwe collega’s uitleggen waar de Achtergracht is.

Op sociale media, ik heb er zelf niets te zoeken, maar zo heb ik mij laten vertellen, werd u per abuis vanuit de Amsterdamse organisatie ‘Weespenaren’ genoemd. Onvergeeflijk! Maar het wordt beter! Vanaf het eerste moment heb ik aangegeven dat we het goed hebben gedaan als eind 2020 de organisatie gestroomlijnd loopt. Dat betekent dat we hindernissen moeten overwinnen.

Anders gezegd: wanneer we met elkaar de onvermijdelijke kinderziektes even voor lief kunnen nemen, en er is zeker sprake van kinderziektes, sommige hardnekkig, en oog houden voor de positieve zaken, dan zien we ook al snel dat er goede dingen gebeuren. We zien dan bijvoorbeeld meer Boa’s op straat. We zien dan dat we per 1 januari voor wat betreft het beleid op het gebied van sociale zaken al zijn aangesloten bij Amsterdam. Dit betekent onder meer dat Weespers die weinig geld te besteden hebben, in de loop van dit jaar al gebruik kunnen maken van de Amsterdamse stadspas.

Het opleggen - en de inning van de gemeentelijke belastingen zijn inmiddels ook ondergebracht bij Amsterdam.

De lijst is langer, maar ik volsta bij deze opsomming.

We hebben een intensieve periode van gesprekken en onderhandelingen met het Amsterdamse stadsbestuur achter de rug. Er ligt een naar mijn mening mooi concept Bestuursakkoord, waarover de beide gemeenteraden over een aantal weken een besluit zullen nemen. Leidraad voor dit akkoord zijn de 14 Weesper kernwaarden geweest.

Úw 14 kernwaarden. Want zonder de - soms hartstochtelijke - betrokkenheid van de Weesper inwoners zag het conceptakkoord met Amsterdam er wellicht heel anders uit. Ik realiseer mij dat het volgende deel van mijn tekst wellicht niet gebruikelijk is. En toch, het is goed om dat hier te zeggen.

Los van mijn waardering voor de ambtelijke ondersteuning en de lange adem van wethouder De Lange tijdens de onderhandelingen met het bestuur van Amsterdam, spreek ik hier ook mijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de drie wethouders die niet direct bij de onderhandelingen waren betrokken. Hun gedrevenheid en inbreng bij die onderdelen in het akkoord waar hun directe politieke verantwoordelijkheid en/of hun belangstelling ligt, soms gepaard gaande met emotie, soms gepaard met directe contacten met hun Amsterdamse collega’s, hebben mede tot het voorliggende conceptakkoord geleid.

De regiegroep, bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, heeft in de afronding van de onderhandelingen een belangrijke rol gespeeld. Dat kan en mag niet onvermeld blijven.

Voor het proces dat wij hebben doorlopen is ook belangstelling uit andere delen van het land. Regelmatig krijgen wij de vraag naar hoe wij met het hele proces zijn omgegaan. Hierdoor realiseer ik mij opnieuw, dat wij in Weesp samen iets bijzonders hebben gedaan. U blijft hierin uw verantwoordelijkheid pakken. Dat geldt zowel voor de gemeenteraad als voor u als inwoners. Op onze oproep voor de cursus ‘Politiek Actief’, die het afgelopen najaar plaatsvond, kwam veel belangstelling. En dat is maar goed ook, want als het concept bestuursakkoord straks ook het feitelijke akkoord is, zal er ook na de bestuurlijke fusie met Amsterdam een gekozen vertegenwoordiging in onze stad zijn.

Er werden dit jaar ook andere gesprekken georganiseerd in de samenleving.ialoogavonden om het met elkaar te hebben over de Sinterklaasintocht en daarbij natuurlijk in het bijzonder het uiterlijk van Zwarte Piet. Op dit vlak blijkt er behoefte te zijn aan verandering. Ondanks het feit dat dit een spannend onderwerp blijft, waarbij de gemoederen soms flink oplopen, wil ik toch hier mijn dank uitspreken voor de betrokkenheid van de deelnemers aan deze gesprekken en de respectvolle wijze waarop met elkaar werd gediscussieerd. Mij is in alle gesprekken duidelijk geworden dat er in onze samenleving mensen echt gekwetst zijn door de figuur van Zwarte Piet. In een inclusieve samenleving houden we ook met die gevoelens rekening.

Dat laat onverlet dat in 2019 de organisatoren van de intocht weer een mooi feest hebben neergezet. Dat én de aankondiging dat in 2020 Roetveegpiet zijn intrede doet in Weesp, hebben ervoor gezorgd dat de kinderen dit jaar weer de hoofdrol hadden!

Als we vooruitkijken naar 2020, dan verwacht ik opnieuw een interessant jaar. In het voorgaande wees ik al op de besluitvorming over het Bestuursakkoord met Amsterdam en het vaststellen van het zogenoemde herindelingsontwerp.

Na eerste lezing van het herindelingsontwerp door de gemeenteraad krijgt u, krijgen alle belanghebbenden, de gelegenheid uw/hun visie te geven. Daarvoor ligt het herindelingsontwerp zes weken ter inzage. De gemeenteraad zal vervolgens beoordelen of de ingediende visies tot aanpassing van het herindelingsontwerp moet leiden en vervolgens het ontwerp al dan niet aangepast vaststellen.

Maar er is meer in 2020. We gaan samen met u kijken hoe we de slag kunnen maken naar een duurzame toekomst, zodat deze wereld en natuurlijk Weesp in de toekomst ook een gezonde en veilige plek blijft voor ons nageslacht.

Ook krijgen in het jaar dat voor ons ligt verschillende bouwplannen meer vorm bijvoorbeeld door het stellen van kaders door de gemeenteraad, concretisering van ruimtelijke planvorming en mogelijk de start van bouwactiviteiten.

Ik noem, mij realiserend dat ieder gebied in een ander stadium van besluitvorming is,

  • de plannen aan het Van Houten Industriepark en de Amstellandlaan/Rijnkade.
  • het plan ‘Weesperwerf’ aan de Nijverheidslaan en de plek aan de Irenelaan, waar nu nog het pand van de Rabobank staat.
  • het plan ‘Weesperschool’, waar voorheen de Jan Woudsmaschool stond.

Hiermee geeft het college gehoor aan de belofte om meer betaalbare woningen te realiseren in Weesp. Met name voor jongeren én ouderen. Ondertussen gaat de bouw van Weespersluis natuurlijk ook onverminderd verder.

Op sociaal vlak is er meer aandacht voor mensen met een beperking. Er worden aanpassingen gedaan in de stad, die ervoor moeten zorgen dat álle Weesper kunnen meedoen in onze samenleving. De fysieke en sociale toegankelijkheid wordt daarom verbeterd en er worden meer laagdrempelige activiteiten georganiseerd.

Belangrijk is ook om aandacht te houden voor eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De betrokkenheid in Weesp is hoog. Mensen zijn met elkaar begaan. Om dit te blijven stimuleren is de Weesperkei aantrekkelijker gemaakt. De Weesperkei is een laagdrempelige eenmalige subsidie, die u kunt aanvragen voor een kleinschalig initiatief. Ik wil u oproepen om hier vooral gebruik van te maken. Neem eens samen met uw buren het initiatief om iets leuks te organiseren of te ontwikkelen. De gemeente zal u hierbij met een kleine financiële bijdrage kunnen ondersteunen.

Beste aanwezigen,

Het moment is aangebroken dat ik graag met u het glas hef op 2020. Na het terugblikken en vooruitkijken voor een heel jaar moeten we mijns inziens ook de korte termijn niet uit het oog verliezen.

Daarom leid ik de toast dit keer graag in met het korte gedichtje ‘Vandaag’ van Toon Hermans.

Vandaag is de dag,

hij komt maar één keer,

morgen dan is het

vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet

van het leven, het mag,

maar doe het vandaag,

want vandaag is de dag.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van uw stad, maar uiteraard ook persoonlijk, wens ik u en allen die u dierbaar zijn een mooi, gezond en liefdevol 2020 toe.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken