HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Ontwerpbesluit eerste herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder

Ontwerpbesluit eerste herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder (13-02-2020)

Dit item is verlopen op 26-03-2020.

De gemeenteraad heeft ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Weespersluis op 11 juli 2016 (Z. 52342), conform afdeling 6.4 van de Wro, een exploitatieplan vastgesteld onder de naam ‘Exploitatieplan Bloemendalerpolder’.

Dit exploitatieplan is op 21 juni 2017 onherroepelijk geworden.

Conform artikel 6.15 Wro moet een exploitatieplan worden herzien. Deze eerste herziening van het exploitatieplan Bloemendalerpolder betreft voor het grootste deel niet-structurele onderdelen die de voortgang van de exploitatie betreffen. Naast de financiële actualisatie zijn er ook een aantal structurele onderdelen in de planuitvoering die mee genomen zijn in deze herziening. Het betreft het wijzigen van het woningbouwprogramma, de fasering van de ontwikkeling van de woonvelden en de koppeling tussen het bouwen van woningen en de realisatie van de ontsluitingsweg inclusief de nieuwe aansluiting op de A1.

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit tot vaststelling van de eerste herziening van het exploitatieplan Bloemendalerpolder wordt, op grond van artikel 6.12, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor eenieder met ingang van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit voor zover dit betrekking heeft op structurele onderdelen. Een besluit tot herziening op niet-structurele onderdelen is uitgezonderd van de mogelijkheid om beroep in te stellen (artikel 8.5 lid 1 Awb). U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 5099, 1380 GB Weesp. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: (0294) 491 391. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken