HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool’ ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool’ ter inzage (29-09-2020)

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - herziening De Weesperschool’ vrijgegeven voor terinzagelegging.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan wordt begrensd door de woningen aan de Sinnigvelderstraat aan de westzijde, de Sinnigvelderstraat aan de zuidzijde, de Waarschapsstraat aan de oostzijde en de woningen aan de Sinnigveldersstraat en de Waarschapsstraat aan de noordzijde. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 88 woningen mogelijk. Er worden 8 rijwoningen en 80 appartementen gerealiseerd als sociale huur-/koopwoningen. Minimaal 50 van deze woningen zijn bestemd voor jongeren tot een leeftijd van 23 jaar.
 

Terinzagelegging
 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 24 september 2020 tot en met 4 november 2020 ter inzage op het stadskantoor Weesp, Nieuwstad 70A te Weesp. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0457.BPSG05weesperschoo-on01.
 

Zienswijzen
 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Weesp. Dit kan schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat) of mondeling, maar niet per e-mail, met vermelding van het onderwerp: “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool.

Schriftelijke zienswijzen voorzien van naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Weesp, t.a.v. mw. mr. N. Berg, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mw. N. Berg, via telefoonnummer (0294) 491 391. Wij vragen u om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken