HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Ontwikkeling van het stationsgebied van Weesp

Ontwikkeling van het stationsgebied van Weesp (15-06-2016)

Dit item is verlopen op 15-07-2016.

De komende jaren zal het stationsgebied van Weesp een grootschalige ontwikkeling ondergaan. In 2013 is door het Rijk besloten dat de capaciteit van station Weesp vergroot moet worden. Het station moet uitgebreid worden van 6 naar 8 sporen. Hiervoor is een gebiedsaanpassing nodig.

Bestuurlijk overleg station

Op 31 mei 2016 vond het bestuurlijk overleg (OV SAAL MLT) over de ontwikkeling van het stationsgebied van Weesp plaats. De tien bestaande varianten voor de ontwikkeling van het stationsgebied zijn besproken. Vervolgens zijn uit deze tien varianten twee varianten gekozen om de komende jaren verder uit te werken en een sub-variant om nader te bestuderen. Het betreft een variant waarbij het station wordt verplaatst en een variant waarbij de huidige ligging van het station wordt gehandhaafd. 

Variant waarbij het station wordt verplaatst 

De variant waarbij het station wordt verplaatst, wordt door de gemeente niet ondersteund. Wethouder Astrid Heijstee-Bolt heeft zich tijdens het overleg bestuurlijk gedistantieerd van deze variant. Heijstee-Bolt: ,,Voor Weesp is  het verplaatsen van het station alleen bespreekbaar indien er sprake is van een variant waarbij de sporen worden opgehoogd. De  verbinding tussen de beide stadsdelen (Bloemendalerpolder/ Leeuwenveld en de rest van de stad) kan dan worden ingepast en de omgeving blijft prettig en leefbaar voor de bewoners.”
Volgens het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is deze variant echter te kostbaar en tevens zeer complex in het kader van de bouw en realisatie. Om die redenen heeft het ministerie van I&M besloten deze variant, met een verhoogde ligging van het spoor, niet mee te nemen.

Variant waarbij ligging station wordt gehandhaafd

De variant waarbij het station niet wordt verplaatst, wordt vanuit de gemeente wel gesteund. Het biedt perspectief voor een sociaal veilige verbinding tussen de beide stadsdelen. Aandachtspunt bij deze variant is echter wel dat, in tegenstelling tot de variant waarbij het station wordt verplaatst, niet zeker is of treinen de optimale snelheid van 130 km/u kunnen bereiken op de inhaalsporen. Om die reden is er vanuit de regio (MRA) een dringend verzoek gedaan aan het ministerie om naar een sub-variant te kijken. Dit is een variant waarbij het station niet wordt verplaatst en er maatregelen worden getroffen aan de Vechtbrug waardoor de treinen de optimale snelheid kunnen bereiken. Hierbij wordt het voordeel van de ene variant (hoge snelheid), gecombineerd met het voordeel van de andere variant (handhaven ligging huidige station met gecombineerde tunnel). Wethouder Heijstee-Bolt heeft aangegeven dit verzoek te ondersteunen. En hierbij wel nadrukkelijk gewezen op het belang van de watersport voor Weesp en het feit dat het vaarverkeer onder geen beding ernstig belemmerd mag worden.

Het vervolg

Het ministerie van I&M heeft toegezegd dat zij de voor- en nadelen van de sub-variant in kaart gaat brengen. Over twee maanden worden de bestuurlijke partijen geïnformeerd en zal in gezamenlijkheid bekeken worden of de sub-variant nader uitgewerkt gaat worden.
ProRail zal aan de slag gaan met de uitwerking van de twee varianten, en eventueel de sub-variant, en een plan van aanpak opstellen. Verwachting is dat dit plan niet eerder dan in 2017 gereed zal zijn. Dit vanwege het aanvragen van budget en procedures die doorlopen moeten worden in het kader van de aanbesteding.

Informatievoorziening

ProRail zal in het ontwikkelingstraject de communicatie naar de inwoners van Weesp verzorgen. Heijstee-Bolt: ’’Voor ons is het van groot belang dat onze inwoners goed aangehaakt blijven bij de ontwikkeling van het stationsgebied. Ik zal er dan ook scherp op toezien dat ProRail zorgt voor een goede informatievoorziening naar onze inwoners en dat hen ook, indien mogelijk, de gelegenheid wordt geboden om hun mening en inbreng te geven. Daarnaast zullen we ook via onze eigen communicatiekanalen, zoals onze website, Facebook en de gemeentepagina in het WeesperNieuws, onze inwoners gedurende het traject op de hoogte houden van de laatste stand van zaken.”

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken