HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Pilotproject ligplaatsen Oudegracht

Pilotproject ligplaatsen Oudegracht (26-07-2018)

Dit item is verlopen op 10-03-2020.

Het wordt in Weesp mogelijk om een bootje aan te meren in de Oudegracht.

Het wordt in Weesp mogelijk om een bootje aan te meren in de Oudegracht. Tussen de Pleinbrug en de Slijkstraatbrug worden 30 ligplaatsen gerealiseerd. Hier kunnen  tussen 1 april en 1 oktober  klein bootjes aanmeren. “We willen zo veel mogelijk inwoners de gelegenheid bieden om te recreëren op het prachtige water van Weesp. Met dit project komen we daar weer een stapje dichterbij”, aldus Astrid Heijstee, wethouder Toerisme en Recreatie.

Pilotproject

Het betreft een pilotproject van twee jaar. In de eerste fase van de pilot, kunnen direct omwonenden een ligplaats aanvragen. Vanaf 2020 worden de overgebleven ligplaatsen beschikbaar voor  inwoners van Weesp. Om in aanmerking te komen voor een ligplaats, moet bij de gemeente een aanvraag worden gedaan. Om overlast te beperken, moet aan bepaalde regels worden voldaan. Zo mogen boten niet langer zijn dan 7 meter en is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er op de boten wordt overnacht. Eind 2020 wordt de pilot geëvalueerd.

Inspraak

Bij het ontwikkelen van deze pilot is veel contact geweest met inwoners uit Weesp. Naar aanleiding van diverse inspraakmomenten en bewonersgesprekken zijn aanpassingen in het plan gemaakt. Zo zijn de ligplaatsen voor passanten komen te vervallen, omdat hier onvoldoende draagvlak voor bleek te zijn. Daarnaast is naar aanleiding van suggesties van bewoners, besloten om de geplande ‘kikkers’ te vervangen door kleine houten paaltjes. Deze zijn biologisch afbreekbaar en tasten de historische kade niet aan. De bewoners van de Oudegracht zijn inmiddels per brief over dit besluit geïnformeerd.

In de eerste fase van de pilot, kunnen direct omwonenden een ligplaats aanvragen. Met direct omwonenden worden de inwoners bedoeld die direct aan het betreffende deel van de Oudegracht wonen. Vanaf 2020 – tweede fase van het pilotproject - worden de eventuele overgebleven ligplaatsen beschikbaar voor andere  inwoners van Weesp

Inspraak en zienswijzen

Bij het ontwikkelen van deze pilot is veel contact geweest met inwoners uit Weesp. Naar aanleiding van diverse inspraakmomenten en bewonersgesprekken zijn aanpassingen in het plan gemaakt. Het ontwerpbesluit ‘Beleid afmeren Oudegracht’ heeft vervolgens zes weken ter inzage gelegen op het stadskantoor. De zienswijzen en de gesprekken die naar aanleiding hiervan zijn gevoerd, hebben ertoe geleid dat het voorstel om ligplaatsen in de Oudegracht te realiseren op enkele punten is aangepast.

1. Ligplaatsen alleen voor inwoners van Weesp
In het eerste voorstel was sprake van 10 ligplaatsen voor bezoekers. Naar aanleiding van nieuwe gesprekken met omwonenden blijkt hiervoor echter weinig draagvlak te zijn. Dat betekent dat er 30 ligplaatsen komen voor direct-omwonenden en in tweede instantie – als er ligplaatsen over zijn - voor andere Weespers (niet-direct omwonenden). Er komen dus geen ligplaatsen voor bezoekers.

2. Geen kikkers, maar houten paaltjes

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over de flora en fauna en het Rijksbeschermde stadsgezicht in de Oude gracht, is besloten om de geplande kikkers te vervangen door kleine houten paaltjes op de kant. In tegenstelling tot de kikkers, tasten de houten paaltjes de kades niet aan. Daarnaast zijn de paaltjes biologisch afbreekbaar.

Periode

Vanwege de zienswijzen, duurde het besluitvormingsproces wat langer. Daarom is besloten om de pilot door te laten lopen tot en met het vaarseizoen van 2020. Op die manier duurt de pilot twee volledige vaarseizoenen (2019 en 2020). Het streven is om de ligplaatsen in 2018 toe te wijzen. Aan het einde van het vaarseizoen van 2018 (1 oktober) dient de gracht echter vrij te zijn van bootjes. 


Evaluatie van de pilot

In het najaar van 2020 wordt de pilot geëvalueerd. Deze evaluatie zal onder andere gebaseerd zijn op:

  • Het aantal meldingen van overlast in de betreffende periode
  • Het aantal sloepen dat gebruikmaakt van de ligplaatsen
  • De ervaringen van direct omwonenden worden gepolst in een bewonersbijeenkomst.

Hoe vraagt u zelf een ligplaats voor een boot aan?

Momenteel is het alleen voor direct omwonenden mogelijk om een ligplaats aan te vragen.  Bewoners krijgen hierover spoedig bericht.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken