HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Start herinrichting van het Stationsplein

Start herinrichting van het Stationsplein (05-12-2017)

Dit item is verlopen op 09-07-2018.

Op maandag 8 januari 2018 start Van Raaijen infrastructuur uit Almere met de herinrichting van het Stationsplein. Vooruitlopend op de uitvoering van het project Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV-SAAL) wil de gemeente Weesp het Stationsplein herinrichten. Diverse aanpassingen in het gebied, zoals het gedeeltelijk vervangen en verbeteren van de riolering en het creëren van duidelijke looproutes en veilige oversteekplaatsen zijn nodig. Daarnaast verdient het gebied ook een kwaliteitsimpuls. Er komt meer groen en nieuw straatmeubilair. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Weesp. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio april 2018 afgerond.

Voorbereidende werkzaamheden

In voorbereiding op de herinrichting worden er in week 51 (van 18 t/m 22 december 2017) op het Stationsplein 17 bomen gekapt. Het betreft bomen die staan tussen de Herensingel en het station, aan beide zijden van de straat. Deze bomen worden bij de herinrichting vervangen door een gelijk aantal, nieuwe bomen. De werkzaamheden zullen naar verwachting 2 dagen in beslag nemen.

Rioleringswerkzaamheden

Uit inspecties is naar voren gekomen dat er delen van de riolering aan vervanging toe zijn. Vooruitlopend op de herinrichting worden deze leidingen vervangen. Daarnaast zullen er verbeteringen aan het rioolstelsel plaatsvinden. Het gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het voordeel hiervan is dat (vies) afvalwater niet meer wordt gemengd met (schoon) regenwater. Het regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden blijven de woningen, het NS-station en de fietsenstallingen voor fiets- en voetgangers bereikbaar. Tijdens fase 5 t/m 7 (zie bijgevoegde kaartje) worden de bus- en taxihaltes tijdelijk verplaatst naar de andere kant van het station.

Herinrichting

Het gebied wordt ingericht tot 30 km/u gebied en er wordt een duidelijke looproute gecreëerd met veilige oversteekplaatsen. Het gebied krijgt een kwaliteitsimpuls door vergroening en het toepassen van hoogwaardige materialen. Per uitvoeringsfase wordt de straat afgesloten voor al het verkeer. Hierover worden belanghebbenden en gebruikers tijdig via de gemeentelijke kanalen en bebording ter plaatse geïnformeerd.

Intensief participatieproces

Bij de totstandkoming van het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein is een intensief participatietraject doorlopen met bewoners van het stationsgebied. Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden en er zijn met diverse belanghebbenden gesprekken gevoerd. Op 1 mei 2017 hebben bewoners die aan de Stationsweg wonen een ontwerpvoorstel gedaan wat op veel draagvlak kon rekenen. Dit voorstel is op 23 juni 2017 met de vertegenwoordigers van de bewoners en met de klankbordgroep van het station besproken en is verwerkt in het Definitief Ontwerp.

Informatie en vragen

Meer informatie over het project herinrichting Stationsplein kunt u vinden op de projectpagina www.weesp.nl/stationsplein. Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Weesp via tel. (0294) 491 391 of stuur een mail naar stationsplein@weesp.nl.

  

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken