HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Achtergracht 68 - 70

Achtergracht 68 - 70

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten zijn genomen:

Achtergracht 68 - 70, 1381 BP:

buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van veranderingen t.o.v. verleende omgevingsvergunning WABO-2014-0115/ Z.36657,

datum verzending besluit 3 december 2020, zaaknummer Z.183296

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken