HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda commissie AZ

Agenda commissie AZ

Dit item is verlopen op 23-03-2016.

17 februari 2016

Aanvang 20.00 uur, Raadzaal

1.Opening en mededelingen van de voorzitter

2.Inspreekrecht voor burgers

3.Vaststelling agenda

4.Ter advisering
4.1.      Kadernota maatschappelijk vastgoed 2016
4.2.      Digitaal ondertekenen ruimtelijke plannen
4.3.      Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio in verband met         Gooise Meren
4.4.      Verantwoording fractiebudgetten 2015
4.5.      Initiatiefvoorstel Continuering Ambassadeurs Regio Gooi & Vechtstreek
4.6.      Regionale Samenwerkingsagenda + amendementen uit regio

5.Ter bespreking
5.1.      Gedachtewisseling APV en vuurwerk (GroenLinks en PvdA)
5.2.      Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven
5.3.      Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen

6.Lijst moties (v.w.b. cie AZ)

7.Lijst van afspraken en toezeggingen AZ

8.Lange termijn agenda

9.Rondvraag

10.Sluiting

* Inspreekrecht voor burgers

Toelichting

Tijdens elke commissievergadering is er de mogelijkheid tot inspreken voor inwoners en belangstellenden; iedereen kan dan vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die het werkterrein van de commissie betreffen. De inspraak is maximaal 5 minuten per inspreker. Bij algemene punten die de commissie betreffen, maar die niet op de agenda staan, kan ingesproken worden aan het begin van de vergadering. Daarna kan een korte discussie met de commissieleden plaatsvinden. Bij zaken die wel op de agenda staan is er de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van het agendapunt. Na afronding van het agendapunt kan de inspreker nog kort reageren op de in de commissie gevoerde discussie. U kunt zich voor inspreken aanmelden bij de griffie op telefoonnummer (0294) 491 324; mailen kan ook naar griffier@weesp.nl.

Het woord kan niet gevoerd worden

1.         over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

2.         over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

3.         als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken