HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda commissievergadering AZ

Agenda commissievergadering AZ

Dit item is verlopen op 24-02-2016.

Datum:            20 januari 2016

Aanvang:        20.30 uur

Locatie:           Raadzaal               

1.Opening en mededelingen van de voorzitter

2.Inspreekrecht voor burgers

3.Vaststelling agenda

4.Ter advisering

 1.Geluidwerende voorzieningen muziekvereniging De Adelaar

 2.Algemene Plaatselijke Verordening Weesp, eerste aanpassing

 3.Concept Regionale Samenwerkingsagenda

 4.Zienswijze kadernota 2017 regio Gooi en Vechtstreek

 5.Profiel en instructie griffier 2016

 6.Reactie brief provincie inzake bestuurskrachtonderzoek

 7.Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

5.Ter bespreking

 1.Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven

                        Toelichting: er zijn geen raadsinformatiebrieven

 2.Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen

                        Toelichting - Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp -

                        Regio Gooi en Vechtstreek

6.Lijst van afspraken en toezeggingen AZ

7.Rondvraag

8.Sluiting

* Inspreekrecht voor burgers

Toelichting '''Tijdens elke commissievergadering is er de mogelijkheid tot inspreken voor inwoners en belangstellenden; iedereen kan dan vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die het werkterrein van de commissie betreffen. De inspraak is maximaal 5 minuten per inspreker. Bij algemene punten die de commissie betreffen, maar die niet op de agenda staan, kan ingesproken worden aan het begin van de vergadering. Daarna kan een korte discussie met de commissieleden plaatsvinden. Bij zaken die wel op de agenda staan is er de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van het agendapunt. Na afronding van het agendapunt kan de inspreker nog kort reageren op de in de commissie gevoerde discussie. U kunt zich voor inspreken aanmelden bij de griffie op telefoonnummer 491 324; mailen kan ook naar griffier@weesp.nl. Het woord kan niet gevoerd worden

over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

als een klacht ex artikel 9:1.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken