HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda gemeenteraad

Agenda gemeenteraad

Dit item is verlopen op 12-08-2015.

Datum:            woensdag 1 juli 2015

Aanvang:        20.00 uur

Locatie:           Raadzaal van stadhuis                  

1.Opening en mededelingen
2.Vragenmoment voor raadsleden
3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)
4.Vaststelling agenda
5.Lijst van ingekomen stukken van 22 mei tot en met 25 juni 2015
6.Vaststelling besluitenlijst van 28 mei 2015
7.Bekrachtigen geheimhouding geluidsbestand vertrouwelijk raadsvergadering d.d. 28 mei 2015
8.Hamerstukken
8.1. Visie Schansen 2015-2030
8.2.Uitspraak Raad van State inzake het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp
8.3. Accountantsrapport en - verklaring m.b.t. jaarrekening 2014
8.4. Jaarrekening 2014
8.5. 1e Financiële monitor 2015
8.6. Begroting 2016 en jaarstukken 2014 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
8.7. Jaarverslag Commissie voor de bezwaarschriften 2014
8.8. Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling
8.9. Monitor Sociaal Domein SWW 1e kwartaal 2015
8.10. Onderbrengen RBL in Programmaorganisatie van het Sociaal Domein Regio G&V
8.11. Startnotitie IHP en afzien vaststellen Plan van Scholen 2016-2018
8.12. Ontwerpbegroting Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2016
9.Bespreekstukken
9.1. Stedenbouwkundige kaders herontwikkeling H. Laurentiuskerk
9.2. Kadernota gemeente Weesp 2016
9.3. Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 20159.4. Museumplan 2015-2018
9.5. Regeling klachtenbehandeling sociaal domein10.Sluiting

Inspreken

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda.
Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, telefoonnummer (0294) 491 235/491 324 of via de e-mail: griffier@weesp.nl

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken