HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda gemeenteraad

Agenda gemeenteraad

Dit item is verlopen op 09-03-2016.

Datum:            28 januari 2016

Aanvang:        20.00 uur

Locatie:           Raadzaal

1.Opening en mededelingen

2.Tussentijdse benoeming mevrouw J.M.M. de Mooij als lid van de gemeenteraad voor de fractie van de VVD

3.Vragenmoment voor raadsleden

4.Spreekrecht burgers

5.Vaststelling agenda

6.Lijst ingekomen stukken van 11 december 2015 tot en met 19 januari 2016

7.Vaststelling besluitenlijst d.d. 16 december 2015

8.Hamerstukken
8.1.      Geluidwerende voorzieningen muziekvereniging De Adelaar
8.2.      Algemene Plaatselijke Verordening, eerste aanpassing
8.3.      Zienswijze Kadernota 2017 regio Gooi en Vechtstreek
8.4.      Profiel en instructie griffier 2016
8.5.      Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

9.Bespreekstukken
9.1.      Benoeming en be√ędiging nieuw commissielid VVD; mevrouw L.S. van Dalen, januari     2016
9.2.      Concept Regionale Samenwerkingsagenda
9.3.      Reactie brief provincie inzake bestuurskrachtonderzoek

10.Sluiting

Inspreken

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda. Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering aanmelden bij de griffie, telefonisch (0294) 491235/491324 of via e-mail griffier@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken