HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda van de Commissie AZ van 8 april 2015

Agenda van de Commissie AZ van 8 april 2015

Dit item is verlopen op 13-05-2015.

Datum: woensdag 8 april 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Inspreekrecht voor burgers voor wat betreft algemene punten die deze commissie betreffen

maar die niet op de

agenda staan (overige inspraak is mogelijk bij het betreffende agendapunt)
3. Vaststelling agenda
4. Ter advisering
4.1. Belastingsamenwerking SWW
4.2. Treasurystatuut gemeente Weesp 2015
4.3. Gedragscode gemeenteraad 2015
4.4. Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015
4.5. Vaststelling uitwerking CAO inzake Logabrief aanpassing verplaatsingskostenregeling

verhuisplichtige ambtenaren
5. Ter bespreking
5.1. Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen in besturen verbonden

partijen
- Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp
- Regio Gooi en Vechtstreek
5.2. Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven
6. Lijst van afspraken en toezeggingen AZ
7 . Rondvraag
8. Sluiting

* Inspreekrecht voor burgers
Tijdens elke commissievergadering is er de mogelijkheid tot inspreken voor inwoners en belangstellenden; iedereen kan dan vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die het werkterrein van de commissie betreffen. De inspraak is maximaal 5 minuten per inspreker.

Bij algemene punten die de commissie betreffen, maar die niet op de agenda staan, kan ingesproken worden aan het begin van de vergadering. Daarna kan een korte discussie met de commissieleden plaatsvinden.

Bij zaken die wel op de agenda staan is er de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van het agendapunt. Na afronding van het agendapunt kan de inspreker nog kort reageren op de in de commissie gevoerde discussie.

U kunt zich voor inspreken aanmelden bij de griffie op telefoonnummer (0294) 491 324; e-mailen kan ook naar griffier@weesp.nl.
Het woord kan niet gevoerd worden:
1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
2. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
3. als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken