HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Amstellandlaan 84 - Flevolaan 4

Amstellandlaan 84 - Flevolaan 4

Dit item is verlopen op 24-02-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de transformatie van een bedrijfsgebouw naar 61 appartementen. De aanvraag betreft tevens verhoging van het bedrijfsgebouw met één bouwlaag. Het gaat het gebouw aan de Amstellandlaan 84/Flevolaan 4. Ten gevolge van verschillende wegen zullen de appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben op 1 juli 2015 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.

De relevante stukken hebben vanaf 12 november 2015 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage 

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 14 januari 2016 gedurende 6 weken gezamenlijk met de omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken inzien bij informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Desgewenst kan in het Stadskantoor een medewerker van gemeente Weesp een mondelinge toelichting geven op de beschikking. U kunt hiertoe een afspraak maken met de heer Boonen, te bereiken op tel. (0294) 491364. Het stadskantoor is elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur geopend.

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op deze publicatie.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de hogere waarden?

Beroep kan worden ingesteld door:

belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de

beschikking;

-     de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

-     belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

-     belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Voor behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken