HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp

Dit item is verlopen op 29-07-2015.

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Weesp het bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp vastgesteld. Tegen die vaststelling zijn 3 beroepschriften ingediend bij de Raad van State.  Na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 november 2014, nr. 201309154/1/1R1 heeft de gemeenteraad,  op aanwijzing van de Raad van State, op van 28 mei 2015 het bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied Weesp’ gewijzigd vastgesteld voor de percelen Nieuwstraat 35-39,  Kerkstraat 27-29 en Gasthuissteeg 14. Voor die percelen is een deel van de bestemming Centrum omgezet naar de bestemming Wonen.

 

Inzien


Het raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 18 juni  2015 tot en met woensdag 29 juli 2015 (zes weken) tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp. Het bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp met bijlagen is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP0100SG-vg02).

 

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de inzagetermijn  beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

-           een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;

-           een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze

tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

-           een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Binnen de genoemde inzagetermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

Het beroepschrift / verzoek om voorlopige voorziening moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken