HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

Dit item is verlopen op 08-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Het ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp is in procedure. Met het bestemmingsplan worden in Weesp maximaal 1550 woningen mogelijk gemaakt. Tevens worden wijkontsluitingswegen en een gebiedsontsluitingsweg mogelijk gemaakt. Ten gevolge van de nieuwe ontsluitingswegen, bestaande ontsluitingswegen en het spoor zal een deel van de woningen in het plangebied een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder voor deze nieuwbouwwoningen in ontwerp hogere waarden vast gesteld. Op de plannen is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 28 mei tot en met woensdag

1 juli 2015 gedurende 6 weken gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen indienen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van Weesp, Postbus 5099, 1300 GB te Weesp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder’. Op verzoek kunt u mondeling een zienswijze inbrengen. Als u nog vragen heeft, of als u een digitale of mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u hiervoor het e-mailadres info@weesp.nl gebruiken of bellen

(0294) 491 391.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken