HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Blomstraat 22

Blomstraat 22

Dit item is verlopen op 20-04-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij besloten hebben om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder d van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “brandveilig gebruik” ten behoeve van het volgende plan:

het brandveilig in gebruik nemen van de school (Blomstraat 22, Jozefschool)

In verband hiermee ligt het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 10 maart 2016 (tot en met 20 april 2016) gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a (tijdens openingstijden). Het besluit is ook in te zien op www.weesp.nl.

Beroep


Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken – volgend op de dag van de  bekendmaking - beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De bijbehorende kosten kunt u opvragen bij de rechtbank. Het beroep schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden Nederland.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken