HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Commissie WZ

Commissie WZ

Dit item is verlopen op 20-01-2016.

Datum: donderdag 10 december 2015

Aanvang: 20.00 uur

1.Opening en mededelingen van de voorzitter

2.Inspreekrecht voor burgers

3.Vaststellen agenda

4.Ter advisering
4.1. Statutenwijziging Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
4.2. Zendmachtiging Lokale Omroep Weesp
4.3. Stijging uitgaven bijstandsuitkeringen 2015, plan van aanpak, vangnetregeling 2015
4.4. Revitaliseren kunstgras FC Weesp

5.Ter bespreking
5.1. RIB 2015/44 eigen bijdrage begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding en kortdurend verblijf (op verzoek van het CDA)

6.Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen

7.Vragen naar aanleiding van Raadsinformatiebrieven

8.Lijst van afspraken en toezeggingen

9.Rondvraag

10.Sluiting

* Inspreekrecht voor burgers

Tijdens elke commissievergadering is er de mogelijkheid tot inspreken voor inwoners en belangstellenden; iedereen kan dan vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die het werkterrein van de commissie betreffen. De inspraak is maximaal 5 minuten per inspreker.

Bij algemene punten die de commissie betreffen, maar die niet op de agenda staan, kan ingesproken worden aan het begin van de vergadering. Daarna kan een korte discussie met de commissieleden plaatsvinden.

Bij zaken die wel op de agenda staan is er de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van het agendapunt. Na afronding van het agendapunt kan de inspreker nog kort reageren op de in de commissie gevoerde discussie.

U kunt zich voor inspreken aanmelden bij de griffie op telefoonnummer (0294) 491 324; mailen kan ook naar griffier@weesp.nl.
Het woord kan niet gevoerd worden
1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
2. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
3. als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken