HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Herengracht 17

Herengracht 17

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij besloten hebben om, op grond van art. 2.1.1a, 2.1.1d en 2.2.1b van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “bouwen”, “monument” en “brandveilig gebruik” ten behoeve van het volgende plan:

  • het verbouwen en brandveilig in gebruik nemen van het kinderdagverblijf op het perceel Herengracht 17

In verband hiermee ligt het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 19 april 2018 (tot en met 30 mei 2018) gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a (tijdens openingstijden). Het besluit is ook in te zien op www.weesp.nl.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt binnen zes weken na de verzenddatum  beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De bijbehorende kosten kunt u opvragen bij de rechtbank.

Het beroep schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken