HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het Binnenhof 1

Het Binnenhof 1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

Tijdelijk onttrekken van twee parkeerplaatsen aan het regulier parkeerareaal

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo worden binnenkort twee openbare parkeerplaatsen opgeheven ten behoeve van een zorgvoorziening. Het betreft twee haaksparkeervakken grenzend aan de zijgevel van Het Binnenhof 1.

Deze zorgvoorziening is nodig om in de zorgbehoefte van een meervoudige gehandicapte inwoner aan Het Binnenhof 1 te kunnen voorzien. Het onttrekken van de twee haaksparkeervakken aan de zijgevel van Het Binnenhof wordt bekrachtigd middels een verkeersbesluit. Het volledig besluit kunt u raadplegen via de volgende link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-5395.html

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken