HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw

Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw

Inspraak

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de concept-verordening woningbouw Weesp 2020 is vrijgegeven voor inspraak van 19 februari t/m 3 maart 2020

Deze verordening geeft de gemeente de mogelijkheid om samen met bestemmingsplannen, te sturen op de diversiteit bij de nieuwbouw van woningen.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met de concept-verordening dan kunt u binnen twee weken - volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een zienswijze indienen. U kunt de zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In de ondertekende zienswijze vermeldt u: uw naam, adres, e-mailadres, de datum, het besluit waarop u een zienswijze indient en de argumenten.

De concept-verordening, uw zienswijze en de beantwoording ervan, worden voorgelegd aan de raad. De raad stelt de verordening vast. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken