HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Jozefschool Blomstraat 22

Jozefschool Blomstraat 22

Dit item is verlopen op 24-02-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij voornemens zijn om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder d, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “brandveilig gebruik” ten behoeve van het volgende plan:

het (brandveilig) in gebruik nemen van de Jozefschool Blomstraat 22.

In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 14 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a (ma t/m vr van 8.30 – 17.00 uur). Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.weesp.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen. De zienswijze dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB te Weesp. Degene die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen beroep meer indienen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken