HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Kanaalpad ter hoogte van de Zuiderzeelaan nabij nummer 83

Kanaalpad ter hoogte van de Zuiderzeelaan nabij nummer 83

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten zijn genomen:

Kanaalpad ter hoogte van de Zuiderzeelaan nabij nummer 83, 1382JV:

tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor de duur van 1 jaar voor het realiseren van een losvoorziening ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder ,

datum verzending besluit 14 mei 2021, zaaknummer Z2021-WP000057

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken