HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Kennisgeving onteigeningsplan Bloemendalerpolder

Kennisgeving onteigeningsplan Bloemendalerpolder

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Weesp voor de uitvoering van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden van de gemeente Weesp.

Onteigeningsplan Bloemendalerpolder

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van de gemeente Weesp deelt mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de die gemeente onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden.

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van het noordelijk deel van de   Bloemendalerpolder gelegen in de gemeente Weesp (voormalig gemeente Muiden). De Bloemendalerpolder is een landbouwgebied dat grotendeels bestaat uit cultuurlandschap met langgerekte kavels weidegrond. Het gebied wordt begrensd door de rijksweg A1 in het noorden, de Vecht in het oosten en het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen. Aan de zuidkant loopt de spoorlijn tussen Hilversum en Amsterdam. De Provincie Noord-Holland heeft de Bloemendalerpolder voor woningbouw en natuurontwikkeling aangewezen. Van de in de onteigening betrokken onroerende zaken zal een gedeelte (nabij de rijksweg A1) worden ingericht als natuurcompensatiegebied. Verder wordt een gedeelte van de hoofdontsluitingsweg aangelegd. De te onteigenen onroerende zaken gelegen nabij de spoorlijn worden ontgraven en ingericht met water en eilanden met rietkragen voor ecologie en recreatie.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Recreatie, Verkeer-2 en Woongebied en de dubbelbestemmingen Leiding-Hoogspanningsverbinding en Waarde-Archeologie 7 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentelijk informatiecentrum in het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a te Weesp (openingstijden staan op de website van de gemeente);
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100406. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S. Marselli, tel.nr. 06-10779797 of de heer P. Lommerse, tel.nr. 06-51319545.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 31 oktober 2019 om 11:00 uur in het gemeentehuis van Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken