HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Kennisgeving: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kinderdagverblijf Weespersluis

Kennisgeving: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kinderdagverblijf Weespersluis

Burgemeester en wethouders van gemeente Weesp maken ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Weesp heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden in het gebied Weespersluis. Het bestemmingsplan beoogt een kinderopvangvoorziening mogelijk te maken.

Het plangebied bevindt zich in het Weespersluispark. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een weg met aan de overzijde een aantal rijwoningen als onderdeel van deelgebied 3A1. Aan de oost‐ en zuidzijde grenst het plangebied aan het park en aan de westzijde grenst het plangebied aan een weg met aan de overzijde de Brede School.

Er is besloten in dit stadium van de procedure af te zien van het ter inzage leggen van de stukken en het bieden van gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen. Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen.

In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen geboden. Te zijner tijd wordt dat bekend gemaakt.

Weesp, 12 mei 2021
 

college van burgemeester en wethouders,

A.M. Roos,

Gemeentesecretaris

B.J. van Bochove,

burgemeester, wnd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken