HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Lageweyselaan 29*

Lageweyselaan 29*

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten zijn genomen:

Lageweyselaan 29*, 1382 CT Weesp:

vervangen van dakopbouw door dakkapel aan voorgevel van woning op perceel Lageweyselaan 29.

Besluit: verleend. Verzonden op: 22-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006671. OLO nr.: 6147613

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken