HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Leeuwenveldseweg 21

Leeuwenveldseweg 21

Dit item is verlopen op 11-11-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij in het kader

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : het verplaatsen van het LPG vulpunt

Aanvrager : Total Nederland N.V.

Locatie : Leeuwenveldseweg 21 te Weesp

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende een

periode van 6 weken ter inzage, met ingang van donderdag 8 oktober 2015 bij de:

- gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp tijdens werkdagen van 8.30 – 12.00 uur.

Tevens zal de advertentie voor een ieder toegankelijk zijn op de gemeentelijke website.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen

inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het

secretariaat van de OFGV, telefoonnummer: (088) 633 3000.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden

ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men

belanghebbende is.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken