HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Leeuwenveldseweg (t.h.v. Fort Heemstedestraat)

Leeuwenveldseweg (t.h.v. Fort Heemstedestraat)

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat met betrekking tot de volgende vergunningaanvraag het volgende besluit is genomen:

Correctie publicatie week 19

OLO 5063885  Leeuwenveldseweg (t.h.v. Fort Heemstedestraat)

Omgevingsvergunning verleend (i.p.v. buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning) voor het kappen van 39 bomen (gewone essen, verdeeld in twee groepen met een diameter tussen de 20-30 cm) i.v.m. de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en rotonde voor de nieuwe woonwijk Weespersluis.

Datum verzending besluit 29 april 2020

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In het ondertekende bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Graag ontvangt de gemeente tevens uw mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken