HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Weesp’

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Weesp’

Dit item is verlopen op 04-03-2015.

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Weesp het bestemmingsplan Landelijk Gebied Weesp vastgesteld. Tegen die vaststelling zijn 4 beroepschriften ingediend bij de Raad van State.
Na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2014, nr. 201308921/1/1R1 en het besluit van de gemeenteraad, op aanwijzing van de Raad van State, van 17 december 2014 wordt het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Weesp’ onherroepelijk op 22 januari (de dag na publicatie). Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het nieuwe besluit van de gemeenteraad.

 

De gemeenteraad heeft op 17 december 2014 voor 2 percelen een gewijzigd besluit genomen. Voor het perceel ’s Gravelandseweg 20 is een extra bouwvlak ten behoeve van wonen opgenomen. Voor het perceel Kreugerlaan 8 is een tekstuele aanpassing in de planregels gemaakt. Dit betreft een wijzigingsbevoegdheid voor omzetting naar de bestemming Wonen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad en de uitspraak van de Raad van State.

 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Weesp behelst het landelijk gebied buiten de bebouwde kom (exclusief de Bloemendalerpolder) van Weesp. Voor de precieze grenzen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de stukken op de website van Weesp of naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel voor het gebied buiten de bebouwde kom een actueel juridisch-planologisch kader neer te leggen. Er is gekozen voor een nieuw bestemmingsplan dat groter is in omvang en meer éénduidig en actueel qua inhoud. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is de bestaande, legale situatie binnen de plangebieden het uitgangspunt geweest.

 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Weesp is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (via code: NL.IMRO.0457.BP0200LG-oh01) en via www.weesp.nl/landelijkgebied.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken