HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning moskee Assoenat, M. Nijhoffstraat 1a

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning moskee Assoenat, M. Nijhoffstraat 1a

Dit item is verlopen op 25-02-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij voornemens zijn om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en c, alsmede art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten “bouwen” en “afwijken van het bestemmingsplan” ten behoeve van het volgende plan:

 

• Het realiseren van een nieuwe moskee ter hoogte van M. Nijhoffstraat 1a

 

In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang vanaf donderdag 15 januari tot donderdag 27 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.weesp.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen. De zienswijze dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB te Weesp. Degene die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen beroep meer indienen.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken