HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Papelaan 153

Papelaan 153

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij besloten hebben om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder d van de Wabo, en voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.1.1c  een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “brandveilig gebruik” ten behoeve van het volgende plan:

  • het in gebruik nemen van het gebouw t.b.v. buitenschoolse opvang op het perceel Papelaan 153

Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken – volgend op de dag van de  bekendmaking - beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De bijbehorende kosten kunt u opvragen bij de rechtbank. Het beroep schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden Nederland.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken