HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  reconstructie Gooilandseweg N236

reconstructie Gooilandseweg N236

Dit item is verlopen op 01-07-2015.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken het ontwerpbesluit hogere waarden bekend voor de reconstructie van de Gooilandseweg (N236) tussen km 7 en km 11 in de gemeente Weesp.

Deze reconstructie voorziet in verplaatsing en vervanging van De Vechtbrug, de aanleg van nieuwe rotondes en verbreding van de weg. Deze wijzigingen voorzien in het ‘duurzaam veilig’ inrichten van de weg en zijn opgenomen in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Reconstructie N236”.

Aangezien het hier de aanleg betreft van een weg in beheer bij de provincie, zijn gedeputeerde staten op grond van de Wet geluidhinder bevoegd hogere waarden vast te stellen.

Het ontwerpbesluit houdt het voornemen in om op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voor de hieronder opgesomde woningen hogere waarden vast te stellen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 22 mei 2015 gedurende 6 weken inzien bij de sector interbestuurlijk toezicht Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (tel: 0800-9986734).
De stukken zijn tijdens de inzageperiode tevens digitaal te raadplegen via de website van de provincie Noord-Holland.

Indienen van zienswijzen

Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, dan kunt u uw zienswijze hierover tijdens de terinzagelegging schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Subsidies, vergunningen en toezicht, Sector IBT, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

In uw zienswijze dient u aan te geven waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Geef duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een gesprek moet u een week voor het einde van de termijn doen. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer J.A. Oortman Gerlings telefoon 023-514 4680 of per e-mail: gerlingsj@noord-holland.nl.

Verdere procedure

Wij zullen na afloop van de terinzagelegging een definitief besluit nemen. De ingekomen zienswijzen betrekken wij in onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zienswijzen naar voren heeft gebracht. Is dit niet gedaan, dan moet u aantonen dat u dit in redelijkheid niet te verwijten valt.

De woningen waarvoor wij voornemens zijn een hogere waarde vast te stellen

Object                                      Waarden                 Oorzaak

Dammerweg 1a                     54 dB                        Reconstructie N236

Dammerweg 1b                     53 dB                        Reconstructie N236

Gooilandseweg 6                  55 dB                        Reconstructie N236

Gooilandseweg 7a                52 dB                        Reconstructie N236

Gooilandseweg 7                  49 dB                        Reconstructie N236

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken