HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Reconstructie N236

Reconstructie N236

Dit item is verlopen op 01-07-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van donderdag 21 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236 traject km 7 – km 11 + bijlagen ter inzage ligt.

Om de verkeersveiligheid te vergroten reconstrueert de provincie Noord-Holland de Gooilandseweg (N236) tussen Weesp Aetsveld en de Loodijk/ Faunapassage (km 7 – km 11). Het plan bestaat uit de verbreding van de weg, de aanleg van drie rotondes en de verplaatsing van de brug over de Vecht. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de reconstructie mogelijk te maken. Voor de exacte grenzen van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de stukken op de website of op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding en de (plan)regels. De bijlagen bestaan o.a. uit onderzoeken, rapportages en de Nota inspraak- en overlegreacties.

Raadplegen van het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 21 mei 2015 gedurende zes weken (tot en met woensdag 1 juli 2015) ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij het informatiecentrum in het Stadskantoor en het is bereikbaar via de website van de gemeente Weesp. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02HZ02LG-on01). 

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 5099, 1380 GB Weesp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236’. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan per e-mail op info@weesp.nl contact worden opgenomen met de heer R. Schutte.


 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken