HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en besluiten over belastingen

Verordeningen en besluiten over belastingen

Dit item is verlopen op 05-05-2015.

De gemeenteraad van Weesp heeft de volgende verordeningen vastgesteld:

  • de ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015’;
  • de ‘Verordening roerende-zaakbelastingen 2015’;
  • de ‘Verordening precariobelasting 2015’ inclusief tarieventabel;
  • de ‘Verordening parkeerbelastingen 2015’ inclusief tarieventabel, de berekening kostencomponenten naheffingsaanslag en de toelichting op de verordening;
  • de ‘Verordening leges 2015’ inclusief tarieventabel, de artikelsgewijze toelichting op de verordening en de toelichting op de tarieventabel;
  • de ‘Verordening begraafplaatsrechten 2015’ inclusief tarieventabel.

In de verordeningen zijn onder andere opgenomen de bepalingen voor de heffing en invordering en de tarieven voor het belastingjaar 2015 van de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Naast de vastgestelde verordeningen heeft de gemeenteraad nog de volgende besluiten genomen:

  • Besluit om de afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden en scheepvaartrechten niet te verhogen

Verder is door het college van burgemeester en wethouders een uitwerkingsbesluit vastgesteld. Dit besluit regelt de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling geparkeerd kan worden. Bij dit besluit hoort een tekening waarop dit parkeergebied is aangegeven.

De besluiten treden acht dagen na deze publicatie in werking op welke datum de voorgaande besluiten komen te vervallen. De nieuwe verordeningen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015. De oude verordeningen gelden dan alleen nog voor heffingen vanwege feiten in 2014. De verordeningen en besluiten liggen de komende 12 weken ter inzage in het infocentrum.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken