HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verstrekkingen uit de Basisregistratie persoonsgegevens (art. 3.21 wet BRP)

Verstrekkingen uit de Basisregistratie persoonsgegevens (art. 3.21 wet BRP)

Dit item is verlopen op 07-10-2015.

In de gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP/bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Gegevens automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen

Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de administratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instantie wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verstrekkingsbeperking (of geheimhouding) aanvragen

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om over uw gegevens uit de basisadministratie te beschikken, denk hierbij aan instellingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening of algemene gezondheidszorg. Als u dat niet wilt, kunt u een verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw gegevens verzoeken. Dit doet u door schriftelijk verzoek in te dienen bij het team KCC. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Aan commerciële instellingen worden nooit gegevens verstrekt. Verstrekkingsbeperking kan worden genegeerd als het doel is betalingsverplichtingen te ontlopen of een rechtsgang te frustreren. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht vragen bij de gemeente. U krijgt dan (éénmalig kosteloos) een overzicht thuisgestuurd.

Folder beschikbaar met informatie over de BRP

Het is van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u contact op met het team KCC van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de BRP is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij het KCC, Nieuwstraat 70A te Weesp, (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken