HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Werkgroepen buurtpanel Hogeweij en Noord-West aan de slag met verbeterpunten

Werkgroepen buurtpanel Hogeweij en Noord-West aan de slag met verbeterpunten

Dit item is verlopen op 29-04-2015.

Tijdens de buurtpanelbijeenkomst Hogeweij en Noord-West op 18 februari jl. zijn drie werkgroepen opgezet om aan de slag te gaan met verbeterpunten, die door de bewoners van deze wijken zijn aangedragen. Op maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 maart 2015 kwamen de drie werkgroepen: ‘Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek’, ‘Sociale activiteiten en jeugd’ en ‘Verfraaiing openbare ruimte en openbaar groen’ voor het eerst bijeen. Over een half jaar zullen de drie werkgroepen in het volgend buurtpanel (september 2015) verslag doen van hun activiteiten en voortgang.

 

 Werkgroep Sociale activiteiten en jeugd

 

,, Na een korte voorstelronde hebben wij de punten die tijdens het buurtpanel zijn verzameld, doorgesproken en waar mogelijk gebundeld. Ook is gekeken naar mogelijkheden en haalbaarheid van de verbeterpunten om zodoende te bepalen wat wel en wat niet met succes kan worden opgepakt. Uiteindelijk bleek dat we twee groepen kunnen onderscheiden die behoefte hebben aan een gelegenheid tot samenkomen. Het betreft de wat oudere wijkbewoners en de oudere jeugd (18-25 jaar).

 

Stap een is nu bepalen welke ruimtes er al zijn, hoe deze worden gebruikt, waar exact behoefte naar is en of er mogelijk andere locaties zijn in de beide wijken om onderdak te bieden. Diverse werkgroep leden gaan dit nu inventariseren en tijdens de geplande volgende afspraak op 14 april 2015 moet daaromtrent meer duidelijk zijn, zodat vervolgstappen kunnen worden gezet.”

 

Mariëlle Foppen, Gebiedsregisseur Ymere

 

 

,, We zijn voortvarend van start gegaan. We hebben een aantal actiepunten met elkaar bepaald. Zo gaan we werk maken van een ruimte voor de oudere jeugd in Weesp (18-25 jaar) waar al jaren over gesproken wordt en waar dringend behoefte aan is. Op onze volgende bijeenkomst op 14 april komen er drie tot vier jongeren uit de doelgroep met ons van gedachten wisselen daarover.

 

Een ander actiepunt is het opstellen van een lijst met namen, adressen, telefoonnummers, mailadressen en specialiteiten zoals EHBO, reanimeren e.d. van mensen in flats of straten om elkaar te kunnen helpen of waarschuwen als het nodig is.

 

In het hele traject moet veel aandacht zijn voor het betrekken van alle culturen bij de wijkactiviteiten.
De sfeer bij de werkgroep bijeenkomst was goed, we gaan er tegenaan!”

 

Nel Mateman, bewoonster wijk Hogeweij)

 

 

Terugblik op buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Op woensdag 18 februari jl. vond het eerste buurtpanel Hogeweij en Noord-West plaats in gebouw Papelaan 99. De opkomst was boven verwachting hoog, circa 65 buurtbewoners kwamen naar de bijeenkomst.

 


 

,,De buurtpanels vervangen het oude wijkoverleg-model, waarbij deelnemende burgers keer op keer teleurgesteld werden door gebrek aan communicatie vanuit de professionele organisaties en uitblijvende resultaten. In dit nieuwe model wordt sneller en directer met de burger gecommuniceerd en worden voorstellen direct opgepakt”.

 

Astrid Heijstee-Bolt, wijkwethouder Hogeweij en Noord-West

 

Ruimte voor emotie en kritiek
De eerste helft van de avond was er veel ruimte voor de bewoners van de wijken Hogeweij en Noord-West om hun onvrede en kritiek te uiten over zaken die spelen in hun eigen straat en wijk. Onveilige situaties door te hard rijdend verkeer, stinkende sloten, zwerfvuil, beschadigingen aan auto’s door vuilcontainers, gebrekkig onderhoud aan tuinen en openbaar groen en het gemis van bankjes op sommige plaatsen werden veel genoemd. Al deze verbeterpunten zijn opgenomen in een groslist.

 

Denken in oplossingen
Na de pauze kwam de nadruk meer te liggen op nadenken over mogelijke oplossingen. Ook werd het ‘omdenken’ door wijkwethouder Heijstee-Bolt nog een keer benadrukt. In plaats van alleen naar de gemeente of De Woningbouw te kijken voor het aanpakken van problemen in de wijk, zouden bewoners ook kunnen kijken naar wat zij zelf en samen met andere buurtbewoners kunnen verbeteren.

 

Drie werkgroepen
Aan de hand van de aangedragen verbeterpunten werd, samen met de aanwezige vertegenwoordigers van de professionele organisaties (Versa Welzijn, Politie Midden Nederland, De Woningbouw en de gemeente), gekeken naar de speerpunten die uit de groslist naar voren kwamen.
Globaal gezien waren de meeste onderwerpen op de lijst onder te verdelen in de volgende thema’s:
- Verfraaiing /groen /bestrating;
- Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek;
- Sociale activiteiten /Jeugd.

 

In gezamenlijk overleg werd besloten om voor deze drie grote groepen speerpunten, drie werkgroepen op te zetten. Een werkgroep Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek, een werkgroep Sociale activiteiten en jeugd en een werkgroep Verfraaiing openbare ruimte en openbaar groen. In elke werkgroep nemen zowel bewoners als vertegenwoordigers van de professionele organisaties zitting.

 

Het komende half jaar gaan de drie werkgroepen aan de slag en zullen in het volgend buurtpanel Hogeweij en Noord-West in september 2015 verslag doen van hun activiteiten en de voortgang.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken