HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Wijziging Gemeenschappelijke regeling OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)

Wijziging Gemeenschappelijke regeling OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)

Dit item is verlopen op 08-07-2015.

Voorgesteld is, de in 2013, opgestelde Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de OFGV op een aantal punten te wijzigen. Alle 17 deelnemers moeten met deze wijzigingen instemmen voordat deze van kracht wordt. Op 31 maart 2015 is de laatste van de 17 deelnemende partijen van de OFGV bestuurlijk akkoord gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Dat betekent dat de GR formeel is gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp heeft in haar vergadering van 26 juni 2014 besloten in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op onderstaande punten:

De zienswijzetermijn voor de raden en Staten op de ontwerpbegroting is verlengd van 6 naar 8 weken.
De verlichting van de administratieve lastendruk voor het begrotingswijzigingenproces voor die gevallen waarbij geen verandering wordt aangebracht in de bijdragen van de partners. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt vast welke procedure in die gevallen gevolgd moet worden.
De bepaling over de stemverhouding te wijzigen zodat niet alleen de meerderheid van stemmen maar ook minimaal drie partijen zijn vereist voor een te nemen besluit.
Duidelijk te maken dat het aangaan van samenwerkingsverbanden met deelnemers en/of andere omgevingsdiensten bijvoorbeeld in het kader van een betere/meer efficiënte bedrijfsvoering tot de mogelijkheden behoort.
Artikel 4, vierde lid te wijzigen, in die zin dat het woord mandaat vervangen wordt door opdracht omdat de deelnemende provincies niet alleen taken in mandaat, maar ook in opdracht onderbrengen bij de OFGV.
Enkele tekstuele/redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd waarbij tevens enkele verwijzingen naar artikelen zijn gecorrigeerd.

Achtergrond


In 2013 is door het treffen van een gemeenschappelijke regeling met 17 deelnemers een openbaar lichaam opgericht onder de naam Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Deze regeling is ondertekend door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de 6 Flevolandse gemeenten en 9 gemeenten uit Gooi en Vechtstreek. De OFGV voert als regionale uitvoeringsorganisatie vanaf 1 januari 2013,  in het kader van het omgevingsrecht,  (een deel van) de milieu- en leefomgevingstaken voor bovengenoemde deelnemers uit.

Inzien regeling        

                             
De volledige tekst van de regeling kunt u inzien via de website van de OFGV, www.ofgv.nl/ofgv/bestuur. Ook kan de regeling telefonisch worden opgevraagd bij OFGV via telefoonnummer (088) 633 3000.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken