HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid sociale zaken

Beleid sociale zaken

Harmonisatie Beleid Sociale Zaken Weesp en Amsterdam

De gemeenten Amsterdam en Weesp gaan fuseren. Dat betekent dat ook het beleid voor beide gemeenten gelijk wordt getrokken. Dit proces wordt harmoniseren genoemd. In deze fusie is er gekozen eerst het beleid op het gebied van sociale zaken van de gemeenten te harmoniseren. Dat betekent dat de regels van Weesp komen te vervallen en dat de inwoners van Weesp met dezelfde regels en maatregelen te maken krijgen als de inwoners van Amsterdam.

De harmonisatie van het sociale beleid van Amsterdam en Weesp begint op 1 januari 2020. Vanaf die datum worden bijvoorbeeld de uitkeringen door Amsterdam betaald. Het beleid wordt niet in één keer helemaal veranderd. Voor sommige onderdelen is gekozen een overgangsperiode in te stellen. Op die manier kunnen inwoners van Weesp wennen aan de nieuwe situatie.

Er verandert veel. Er blijft ook veel hetzelfde. Uitkeringen worden op dezelfde dag betaald. De hoogte van de uitkering blijft hetzelfde. Ook blijven toeslagen in 2020 precies hetzelfde. Er blijft een spreekuur in Weesp waar inwoners kunnen overleggen met hun consulent of klantmanager. Klanten kunnen hun consulent of klantmanager bereiken via 020 – 252 6030 of via het emailadres soza@weesp.nl

Wanneer de gemeente helpt met werk of het vinden van werk, dan blijft de gemeente dat doen. Inwoners die nu gebruik maken van een re-integratietraject of loonkostensubsidie kunnen dat blijven doen. Ook het beschut werken in de gemeente Weesp verandert niet. Afspraken die gemaakt zijn over de sollicitatieplicht na 1 januari blijven van kracht tot de afgesproken datum.

In de illustratie is de verandering van het beleid voor sociale zaken van de gemeente Weesp in één beeld gevangen. In de verdere tekst worden de verschillende onderdelen van de tekening verder toegelicht.

Breder en actief

Er is gekozen het Amsterdamse beleid over te nemen, omdat Amsterdam betere voorzieningen heeft dan Weesp. Dat betekent dat er voor inwoners van Weesp die gebruik maken van een voorziening vanaf 1 januari 2020 meer mogelijk is. Ook kunnen meer mensen er gebruik  van maken. Tenslotte gaat de gemeente Amsterdam actief op zoek naar mensen die gebruik kunnen maken van de voorzieningen. In Weesp moeten inwoners zelf uitzoeken welke voorzieningen er zijn en of ze daar gebruik van kunnen maken.

Maatwerk

Niet alle regels in Amsterdam zijn beter. Omdat veel Weespers gebruik maken van verschillende voorzieningen is het niet mogelijk van te voren voor iedereen te bepalen wat de gevolgen precies zijn. Wanneer blijkt dat het totaalpakket van maatregelen ongunstig uitpakt, is maatwerk mogelijk. Dat betekent dat wordt gekeken wat de gevolgen van de gezamenlijke verandering zijn en dat deze anders worden uitgevoerd.

WPI

In Amsterdam wordt het sociale beleid uitgevoerd door de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI). In de komende maanden krijgen inwoners van Weesp die een sociale voorziening hebben te maken met deze organisatie. In bijvoorbeeld brieven en folders die inwoners van Weesp ontvangen, staat precies uitgelegd hoe zij contact op kunnen nemen met WPI. De gemeente Amsterdam is het best bereikbaar via internet. Maar als dat nodig is, kunnen inwoners van Weesp ook bellen of langskomen op een spreekuur.

Stadspas

In het sociale beleid van de gemeente Amsterdam neemt de Stadspas een bijzondere rol in. Inwoners van Weesp krijgen ook een Stadspas. Dit is niet meteen op 1 januari geregeld. De Stadspas voor inwoners van Weesp is volgens planning uiterlijk op 1 maart beschikbaar. Het doel van de Stadspas is dat ook inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen aan de samenleving. De mogelijkheden van de Stadspas worden steeds verder uitgebreid. Zodat bijvoorbeeld ook studiemateriaal of  kleding via de stadspas aan kan worden geschaft. Een groot voordeel is dat de producten die er op staan niet eerst voorgeschoten hoeven te worden. Dat maakt het makkelijker om er gebruik van te maken.

Vragen

Inwoners met vragen over het Sociale Beleid kunnen in Weesp terecht via het nummer van de gemeente Amsterdam, (020) 252 6030, speciaal voor Weespers. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur. Wanneer een medewerker niet direct kan helpen, kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste persoon. Mailen kan ook. Hiervoor heeft de gemeente Weesp het emailadres soza@weesp.nl beschikbaar gesteld. Een deskundig team van medewerkers zorgt er voor dat de vragen snel beantwoord worden.

Lees meer over de collectieve zorgverzekering. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen via het nummer van de gemeente Amsterdam, (020) 252 6030, speciaal voor Weespers.  

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken