HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Het college heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en wil het meedenken en meedoen van iedereen die in Weesp woont of werkt ondersteunen, faciliteren en stimuleren. Het college wil pro-actief omgaan met initiatieven vanuit de stad en wil een luisterend oor bieden aan initiatiefnemers of dit nu inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties of (sport)verenigingen zijn.

Samen met de gemeenschap

Daarnaast krijgen inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners tijdig informatie over beleidsvoornemens en hebben daarbij gelegenheid om hun mening te geven en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van hun stad. Zoveel mogelijk doen we dit door een interactief proces met de gemeenschap. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de bijeenkomsten die georganiseerd worden rondom de nieuwe taken van de gemeente in het Sociaal Domein.

Mate van invloed

De mate waarin participanten invloed hebben, kan variëren. In het najaar van 2013 is een kaderstelling Burgerparticipatie vastgesteld op basis waarvan raad, college en beleidsambtenaren een bewuste afweging kunnen maken over de inzet van burgerparticipatie en het daaraan gekoppelde participatieniveau. Vooraf moet helder zijn wat de mate van invloed is, die betrokkenen hebben: toehoorder, geconsulteerde, adviseur, samenwerkingspartner of meebeslisser.

Ruimte voor eigen initiatief

Het college, samen met de ambtelijke organisatie, zorgt voor een adequate, pro-actieve informatievoorziening naar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Hiervoor gebruikt het college de gemeentelijke (digitale) communicatiekanalen en –middelen. Het huidige college wil een college zijn dat luistert naar de burger en ruimte geeft voor eigen initiatief. Interactie en transparantie staan in onze communicatie dan ook centraal.

U kunt hierbij denken aan bewonersinitiatieven, het maandelijkse collegespreekuur, de Weesper kei en u kunt inspreken bij de raads- en commissievergadering.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken