HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Cameratoezicht voor publieke ruimte

Cameratoezicht voor publieke ruimte

Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij de overlast- en criminaliteitsbestrijding. De extra ‘ogen' in de stad vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers en dragen bij aan preventie van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten.

Camerabeelden leveren ook een grote bijdrage in opsporingsonderzoeken, die varieert van een betere informatiepositie van de politie tot daadwerkelijke aanhoudingen en veroordelingen.

Afwegingen

Cameratoezicht heeft in Weesp een groot draagvlak onder burgers. Slachtoffers van criminaliteit en (brom)fiets diefstallen vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de proportionaliteit (hoe ernstig is de problematiek) en de subsidiariteit (kan het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Bij ieder cameraproject vindt zorgvuldig afweging plaats of inzet van het instrument noodzakelijk is.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om cameratoezicht in te zetten en neemt het besluit na toetsing of het toezicht proportioneel is en de privacy wordt geborgd.

Privacy

Camera's kunnen ook een inbreuk maken op de privacy van mensen. Daarom gaan de politie en gemeente zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de opgenomen beelden. Zo worden de beelden maximaal 14 dagen bewaard en hebben personen die de beelden uitkijken geheimhoudingsplicht. In het privacyreglement geeft de gemeente aan hoe zij omgaat met privacy van burgers. Onderstaande tekst gaat daarbij specifiek over cameratoezicht.

Binnen de gemeente wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht, zoals vastgelegd in de Gemeentewet. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s. Het gebruik van camera’s door particulieren op de openbare weg is alleen mogelijk na toestemming van het college van B&W. Daarvoor wordt er een convenant afgesloten tussen de particulier en het bestuursorgaan waarin o.a. de grondslag, het doel, de maatregelen tegen verlies, en de bewaartermijn in opgenomen worden. De gemeente Weesp maakt gebruik van cameratoezicht bij het stationsplein en bij de fietsenstalling van het station.

Camerabesluiten

De burgemeester heeft besloten tot cameratoezicht rond het NS station.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken