HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Uitwerking Toekomstvisie Weesp 2017

Uitwerking Toekomstvisie Weesp 2017

Gemeente onderzoekt samenwerking met Gooise Meren en Amsterdam

In 2016 heeft de gemeenteraad van Weesp het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek was helder: de gemeente kan niet volledig zelfstandig zonder hulp van anderen, in welke vorm ook, verder.

Weesp moet intensief gaan samenwerken

De gemeente Weesp moet in de toekomst intensief gaan samenwerken met een andere gemeente in de provincie Noord-Holland. Daarbij liggen Gooise Meren en Amsterdam het meest voor de hand. De komende maanden wil de gemeente deze twee opties verder onderzoeken.

Het samenwerken met een andere gemeente kan op verschillende manieren. Er kan gekozen worden voor:

  • een (intensieve) ambtelijke samenwerking. Dit betekent dat er nauw wordt samengewerkt op ambtelijk niveau maar de gemeente Weesp blijft geheel zelfstandig;
  • een ambtelijke fusie. Dit betekent dat de ambtelijke organisaties van de samenwerkende gemeenten fuseren tot één ambtelijke organisatie. Bestuurlijk blijft de Weesp zelfstandig.
  • een bestuurlijke fusie. Dit betekent dat er een nieuwe gemeente ontstaat.

Gemeenteraad kiest weg van geleidelijkheid

De voorkeur van de gemeenteraad is om, ongeacht de samenwerkingspartner, in eerste instantie een ambtelijke samenwerking of een ambtelijke fusie aan te gaan. De gemeenteraad kiest de weg van geleidelijkheid. Op korte termijn bieden deze samenwerkingsvormen een oplossing voor de ambtelijke organisatie. Voor de middellange termijn ziet de gemeenteraad dat er ook op bestuurlijk vlak een en ander moet gebeuren. Een bestuurlijke fusie lijkt op een termijn van 5 tot 7 jaar onvermijdelijk.

Het samenwerkingsonderzoek

Na het besluit van de gemeenteraad om samenwerking met Gooise Meren en Amsterdam te onderzoeken, is in oktober vorig jaar een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is op 2 februari 2017 unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Tussen november en februari heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste bestuurlijke gesprekken gevoerd met de colleges van B&W van Gooise Meren en Amsterdam. Beide colleges hebben aangegeven open te staan voor gesprekken over samenwerking en Weesp te willen helpen bij de verkenning.

Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, moeten de komende maanden drie trajecten worden doorlopen:

  • Bestuurlijk traject: dit traject is gericht op gesprekken tussen de bestuurders van Weesp en de potentiële samenwerkingspartners.
  • Participatietraject: dit traject is gericht op het consulteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Weesp.
  • Feiten en cijfers traject: dit traject is er op gericht om zoveel mogelijk feiten en cijfers over de mogelijke samenwerkingspartners en –vormen te verzamelen.

Bestuurlijk traject

Om te peilen hoe de gemeentebesturen van Gooise Meren en Amsterdam aankijken tegen een mogelijke samenwerking met Weesp, zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd. Eind december 2016 met de gemeente Gooise Meren en in januari 2017 met de gemeente Amsterdam. Beide gemeenten hebben positief gereageerd op een mogelijke samenwerking en willen een bijdrage leveren aan de verkenning.

Participatietraject

De gemeente Weesp vraagt haar inwoners, ondernemers en de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om actief mee te denken over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Daarom vinden er overal in Weesp Toekomstgesprekken plaats waarin Weespers kunnen laten horen hoe zij denken over de toekomst van hun gemeente. De Toekomstgesprekken worden georganiseerd en begeleid door Michiel Hulshof en Natasja van den Berg van Tertium, een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in participatietrajecten.

Wij nodigen u van harte uit om bij een van de volgende, openbare bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Maandag 13 maart 2017, 19.30 uur, Papelaan 99

Buurtpanel Centrum en de buitengebieden
Dinsdag 21 maart 2017, 19.30 uur, Kantine Stadskantoor, Nieuwstraat 70a

Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Dinsdag 28 maart 2017, 19.30 uur, OAZ Gebouw J. A. Fijnvandraatlaan 2

Buurtpanel Leeuwenveld en Weespersluis
Dinsdag 4 april 2017, 19.30 uur, Kantine Stadskantoor, Nieuwstraat 70a

Toekomstgesprekken met specifieke groepen Weespers
Naast de Toekomstgesprekken tijdens de buurtpanels zullen er ook op verschillende anderen plekken gesprekken plaatsvinden. Dit zijn gesprekken bij (sport)verenigingen en (maatschappelijke) instanties op uitnodiging. De keuze voor deze plekken wordt zo gemaakt dat we zeker weten dat we een representatieve afspiegeling van de Weesper samenleving aan het woord laten.

Wat gaan we doen?
We starten met een korte inleiding van een medewerker van de gemeente Weesp. Daarna gaan we in gesprek over de wensen en zorgen die u heeft. We zetten op een rij waar de gemeente Weesp volgens u rekening mee moet houden tijdens de verkennende gesprekken met Gooise Meren en Amsterdam. Vervolgens bepalen we samen wat de belangrijkste uitkomsten zijn. Ook zijn we benieuwd naar uw eerste ideeën bij een samenwerking met Gooise Meren en Amsterdam.

De uitkomsten van de Toekomstgesprekken monden uit in een aanbeveling: ‘Weespers aan het Woord’, een document waarin inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aangeven welke kansen en mogelijkheden zij zien en ook welke zorgen zij hebben. Dit wordt door de gemeente meegenomen in haar gesprekken met de mogelijke samenwerkingspartners. Daarnaast wordt ‘Weespers aan het Woord’ aangeboden aan de gemeenteraad van Weesp tijdens een openbare publieksbijeenkomst.

Feiten en cijfers traject

Om een objectief beeld te krijgen van de voor- en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen en -partners is het nodig om de drie gemeenten (Weesp, Gooise Meren en Amsterdam) op basis van feiten en cijfers met elkaar te vergelijken. Het gaat hierbij om een vergelijking van demografie, sociaal economische status, voorzieningen, financiën e.d. Voor het feiten en cijfers onderzoek hebben we twee bureaus geselecteerd die voor ons een vergelijking gaan maken tussen de gemeente Gooise Meren en de gemeente Amsterdam. Ook maken zij een vergelijking tussen de verschillende samenwerkingsvormen.

Definitieve keuze samenwerkingsvorm en -partner

De verwachting is dat de gemeenteraad van Weesp in november 2017 een definitief besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Planning

Voor het verkenningstraject onderzoek wordt de volgende planning gehanteerd:

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel of gedurende het samenwerkingsonderzoek vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt die natuurlijk kwijt tijdens de Toekomstgesprekken. Daarnaast heeft de gemeente een apart e-mailadres aangemaakt: toekomstvisie@weesp.nl. Ook plaatsen we regelmatig berichten via Twitter en op Facebook waar u op kunt reageren.

Houd voor de meest actuele stand van zaken de projectpagina op onze website in de gaten: www.weesp.nl/toekomstvisie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken