HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Koninklijke erepenning

Koninklijke erepenning

Wat is het?

 • een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen;
 • de erepenning kan worden uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling;
 • Zijne Majesteit de Koning kent de Koninklijke Erepenning toe;
 • een aanvraag dient u in bij de burgemeester van de gemeente waar de vereniging is gevestigd.

Hoe werkt het?

De Koninklijke Erepenning wordt alleen verleend aan een vereniging of instelling die ten minste 50 jaar bestaat. De toekenning vindt plaats ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgend meervoud van 25 jaar (bijvoorbeeld 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is op deze regel een uitzondering mogelijk. Aan een bond of overkoepelende organisatie van verenigingen of instellingen wordt nooit een erepenning toegekend.

De Koninklijke Erepenning is iets anders dan het predicaat ‘Koninklijk’. Een vereniging of instelling waaraan de Koninklijke Erepenning is uitgereikt, mag niet het predicaat ‘Koninklijk’ gebruiken.

De voornaamste andere voorwaarden zijn:

 • de vereniging of instelling houdt zich bezig met filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke of sportieve activiteiten;
 • de doelstelling van de vereniging of instelling is niet de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen;
 • de vereniging of instelling geniet aanzien wat betreft aard, omvang en soliditeit, neemt onder soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in en heeft zich bijzonder onderscheiden op het gebied van haar activiteiten;
 • zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden staan goed bekend.

Om een aanvraag voor een Koninklijke Erepenning in behandeling te kunnen nemen, heeft de gemeente een groot aantal gegevens nodig. Denk aan het oprichtingsbewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel, maar ook aan gegevens van bestuursleden en een overzicht van de historie van de vereniging of instelling. Informeer bij de gemeente welke gegevens precies bij een aanvraag moeten worden verstrekt.

Wat moet ik doen?

Een aanvraag dient u in bij de burgemeester van de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Zorg ervoor dat de gemeente de aanvraag minimaal 9 maanden voor de beoogde datum van uitreiking van de erepenning heeft ontvangen.

Het kan voorkomen dat de burgemeester de aanvraag afwijst. U ontvangt in dat geval een brief waarin de burgemeester de redenen voor de afwijzing motiveert. Bezwaar of beroep tegen de afwijzing is niet mogelijk.

Is de burgemeester van mening dat de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dan zendt hij deze met een advies aan de Commissaris van de Koning in de provincie ter beoordeling. De Commissaris van de Koning zendt de aanvraag vervolgens aan de Koning.

Als de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt de vereniging of instelling daarvan bericht. De informatie is niet openbaar.

Wat heb ik nodig?

In uw aanvraag moet u de volgende aanvullende informatie meesturen:

 • de financiële positie en de soliditeit van de vereniging of instelling van de afgelopen vijf jaar;
 • het aantal leden en/of donateurs, waaronder werkende leden, contribuanten en donateurs met vermelding van de jaarlijkse contributie c.q. donatie;
 • naam, beroep, adres en justitiële gegevens van de leden van het dagelijks bestuur met vermelding van hun functie en beantwoording van de vraag of zowel de bestuursleden als de vereniging/instelling als zodanig gunstig bekend staan;
 • opsomming van bepaalde eisen indien deze voor toetreding aan de leden van de vereniging/instelling gesteld worden;
 • overzicht van namen van andere verenigingen/instellingen met dezelfde doelstelling in de gemeente c.q. regio en zo ja, een toelichting waarin tot uitdrukking komt waarin uw vereniging/instelling zich van die anderen onderscheidt;
 • is uw vereniging/instelling misschien een bond of overkoepeling van meerdere individuele verenigingen/instellingen;
 • de datum waarop en de gelegenheid waarbij de Koninklijke Erepenning verleend zou moeten worden;
 • opgave of er vroegere voordrachten voor toekenning van de Koninklijke Erepenning of voor het predicaat  'Koninklijk' zijn ingediend;
 • nadere bijzonderheden, die op de te nemen beslissing van invloed zouden kunnen zijn;
 • overzicht van de historie van de vereniging of instelling;
 • een exemplaar van de statuten van uw vereniging of instelling;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • beschrijving van de belangrijke positie die de vereniging inneemt.

Wat kost het?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken