HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Onderzoek wijst uit: geen integriteitsschending in gemeenteraad

Onderzoek wijst uit: geen integriteitsschending in gemeenteraad

Eind mei 2021 is door een inwoner van Weesp melding gemaakt van een vermoeden van integriteitsschending door een lid van de gemeenteraad. Nader onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat hier geen sprake was van schending van integriteit, dan wel belangenverstrengeling.

Bij meldingen en/of vermoedens over integriteitskwesties is in Weesp een protocol van toepassing. Dit protocol heet: ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Weesp’. Dit protocol geeft de burgemeester de bevoegdheid om de melding te onderzoeken en om zo nodig vervolgonderzoek in te stellen.

Deze melding ging over het vermoeden van belangenverstrengeling van een raadslid, bij een door het college verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning). Waarnemend burgemeester Van Bochove heeft Bureau Integriteit opdracht gegeven om te onderzoeken of er sprake was van een persoonlijk belang van het raadslid bij de uitoefening van de werkzaamheden als raadslid in relatie tot de verleende bouwvergunning. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen sprake is van een persoonlijk belang van het raadslid. Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling.

Meer bewustwording

Het onderzoek heeft wel geleid tot meer bewustwording bij raadsleden over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling. Burgemeester Van Bochove: “Raadsleden kunnen de schijn van belangenverstrengeling onder meer voorkomen door helder te zijn over de relatie die zij hebben met het onderwerp. De schijn van belangenverstrengeling is anders mogelijk snel gewekt.”

Transparantie

Volgens het protocol moet de gemeenteraad kennis nemen van het onderzoeksrapport en vervolgens besluiten over het al dan niet openbaar maken ervan. “De gemeenteraad heeft besloten het rapport van Bureau Integriteit openbaar te maken. Juist als het gaat om onderzoeken naar integer handelen van politici is het van belang om transparant te zijn, zo oordeelt de gemeenteraad van Weesp.”

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken