HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Uitnodiging commissievergadering Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

Uitnodiging commissievergadering Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

Dit item is verlopen op 16-10-2021.

Op dinsdag 14 september 2021 om 20.00 uur vindt de commissievergadering Stadontwikkeling en Beheer (SOB) van de gemeente Weesp plaats. De vergadering is digitaal en wordt live uitgezonden via MS Teams op: www.weesp.nl/raadsinformatie. Deel 2 van deze vergadering vindt plaats op donderdag 16 september 2021 na de commissie Welzijn (te verwachten rond 20.30 uur).

De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

Tijdens deze vergadering wordt een presentatie gehouden over de Transitievisie Warmte, waarbij de raad geïnformeerd wordt over de voortgang en het proces.

De commissie zal de gemeenteraad adviseren over de volgende onderwerpen:

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Weesperwerf
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot enkele wijzigingen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Horn 23a
  Er is een aanvraag ingediend voor het gebruik van de bestaande schuur als recreatiewoning. Deze nieuwe functie is in strijd met het bestemmingsplan en ligt buiten de bebouwde kom. Aan de raad wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd zodat het college de omgevingsvergunning kan verlenen.
 • Kredietvoorstel inrichten officiële zwemlocatie Lange Muiderweg
  De raad heeft het college verzocht een onderzoek te doen naar de haalbaarheid om het water bij de Lange Muiderweg in te richten als officiële zwemplek. Deze plek moet een aantrekkelijk alternatief bieden voor de Groene Punt, waar nu een gevaarlijke situatie ontstaat doordat wordt gezwommen in de vaargeul. Voordat een aanwijzing als officiële zwemlocatie kan worden gedaan, moet uit een gemeentelijke intentie blijken dat de benodigde financiële middelen voor het inrichten van de locatie, conform de richtlijnen, beschikbaar is.
 • Duurzaamheidsfonds Energie
  Er wordt geld vrijgemaakt om meer draagvlak te creëren onder Weespers en hierdoor de ambitie om energieneutraal te zijn na te streven. Met deze financiële prikkel wordt ingezet op een versnelling van de energietransitie in Weesp.
 • Wensen en bedenkingen achtervangovereenkomst WSW
  Om de investeringen van Ymere in dit najaar op een passende manier te borgen zullen het bestuur van de gemeente Weesp en Ymere deze vernieuwde overeenkomst moeten ondertekenen.
 • Jaarstukken OFGV 2020, voorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2020, definitieve 1e begrotingswijziging 2021 en definitieve begroting 2022 OFGV voorstel 1e begrotingswijziging OFGV 2022
  Op grond van de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Weesp en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarstukken.
 • Rapport RMA - Afhandelen meldingen openbare ruimte
  De aanbevelingen en conclusies, gedaan door de Rekenkamer, worden besproken en zonodig overgedragen aan het college ter verbetering in de uitvoering.

Tijdens deel 2 van deze commissievergadering op donderdag 16 september 2021 rond 20.30 uur zal de commissie de vaste onderwerpen bespreken, zoals de ontvangen raadsinformatiebrieven en de planning van de raadsvoorstellen voor de komende tijd. Tevens zal de lijst met toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders, aan de orde worden gesteld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken