HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderwerpen A-Z  |  Bezwaar maken

Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • als u het niet eens bent met een (afwijzend) besluit van de gemeente kunt u hiertegen bezwaar maken;
 • de bezwaarprocedure staat in de Algemene wet bestuursrecht;
 • na deze procedure kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Zet in uw schriftelijk bezwaar de volgende informatie:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaar;
 • om welk besluit het gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Uw bezwaarschrift moet u binnen 6 weken, nadat het besluit van de gemeente aan u is toegezonden, indienen. Als u bezwaar maakt naar aanleiding van een publicatie, dan moet dat gebeuren binnen 6 weken nadat de aanvrager de beslissing heeft ontvangen. Als u uw bezwaarschrift te laat indient, is de gemeente niet verplicht om dit in behandeling te nemen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift zal de gemeente het genomen besluit opnieuw beoordelen. De behandeling van uw bezwaar gebeurt volgens de volgende procedure:

Onderzoek

Na ontvangst van uw bezwaarschrift start de gemeente een onderzoek. Allereerst beoordeelt de gemeente of zij op grond van uw bezwaarschrift haar beslissing zal herzien. In dat geval eindigt de procedure door het nemen van een nieuw besluit. Ziet de gemeente geen aanleiding haar besluit te wijzigen, dan wordt vervolgens nagegaan:

 • of uw bezwaar wel gericht is tegen een besluit;
 • of u belanghebbende bent en;
 • of uw bezwaarschrift voldoet aan de in de voorwaarden genoemde eisen.

Hoorzitting

Er vindt een hoorzitting plaats, tenzij uit onderzoek blijkt dat de zaak geheel duidelijk is. De hoorzittingen vinden in Weesp meestal plaats op donderdagavond. U ontvangt ongeveer 2 weken vóór de hoorzitting een uitnodiging. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. De commissie voor de bezwaarschriften bestaat in Weesp uit 3 onafhankelijke deskundigen. Tijdens de hoorzitting licht een ambtenaar het standpunt van de gemeente toe.

Advies en nieuw besluit

Nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden brengt de commissie voor de bezwaarschriften een advies uit. Dit advies wordt voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders, dat vervolgens een nieuw besluit neemt. In totaal is de termijn waarbinnen over uw bezwaar beslist wordt 12 weken. Deze termijn start na de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt. De termijn mag eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken