HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderwerpen A-Z  |  Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wob en Who verzoek:

Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen.

 • een Wob-verzoek en/of een Who verzoek moet u schriftelijk indienen;

 • let op: niet via e-mail of klachtenformulier indienen.

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dient u een Wob-verzoek in bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een Wob verzoek of Who verzoek kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente.

 Let op: dus niet via e-mail of klachtenformulier:

 •  de gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek;

 •  de gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn;

 • wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan ze de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien;

 • wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan kunt u   binnen 6 weken bezwaar maken;

 • beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U hebt dan recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen.Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling.

 Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als één van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld als het verstrekken van informatie de veiligheid van Nederland schaadt of als het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Afwijzen Who verzoek

In beginsel dient een verzoek te worden toegewezen. Er zijn echter enkele afwijzings-gronden. Een verzoek wordt afgewezen als het gaat om informatie die niet openbaar is of niet openbaar kan worden gemaakt. Ook kan informatie niet worden verstrekt als derden over de intellectuele eigendomsrechten beschikken. Tenslotte is verstrekking niet toegestaan als de data openbare persoonsgegevens bevat die niet zijn bedoeld voor hergebruik (zoals bijvoorbeeld informatie betreffende personen die in registers is opgenomen). Bepaalde onderwerpen zijn uitgezonderd van de Who:

• informatie van publieke omroepen;

• informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen;

• informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven;

• gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten.

Voor musea en bibliotheken is bovendien expliciet geregeld dat zij hergebruik niet hoeven toe te staan indien zij zelf beschikken over de intellectuele eigendomsrechten. Op informatie uit archieven ziet de Archiefwet 1995.

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk indienen. Dus niet via de mail en niet via het klachtenformulier.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 Uw Wob-verzoek of een Who verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • per post ingediend zijn;

        • u vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek, en geeft zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;

       • de informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;

       • de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;

      • de informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken