HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeenteraden Amsterdam en Weesp stellen herindelingsadvies vast

Gemeenteraden Amsterdam en Weesp stellen herindelingsadvies vast

Dit item is verlopen op 28-07-2020.

Na een zienswijzeperiode van 8 weken hebben de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp op respectievelijk 19 en 27 mei kennisgenomen van de reactienota, het herindelingsadvies vastgesteld en ingestemd met het toesturen van het herindelingsadvies aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Gemeentelijk deel besluitvormingsproces fusie afgerond

De bestuurders zijn tevreden met het verloop van het gemeentelijk deel van dit proces.
Rutger Groot Wassink (verantwoordelijk wethouder gemeente Amsterdam): “Ik ben blij dat we een volgende stap in de fusie tussen Weesp en Amsterdam hebben gezet. Het is een bijzondere stap omdat we het proces op gemeentelijk niveau hiermee hebben afgerond. We zien de vervolgstappen van de provincie en het rijk met vertrouwen tegemoet zodat we vanaf 2022 officieel bij elkaar horen.”

Burgemeester Van Bochove van de gemeente Weesp sluit zich aan bij dit vertrouwen. “Ik maak ook graag van de gelegenheid gebruik om de raadsleden van Weesp te prijzen voor de bevlogen en verantwoordelijke wijze waarop zij dit belangrijke proces met elkaar hebben doorlopen. Ook alle Weespers die geen gelegenheid onbenut lieten om hun stempel op de toekomst van Weesp te drukken, geef ik hierbij nogmaals een groot compliment.”

Reactienota

De colleges van Amsterdam en Weesp hebben de binnengekomen zienswijzen beoordeeld.
In de reactienota leggen zij uit hoe ze met de zienswijzen zijn omgegaan. Er zijn 7 zienswijzen ingediend door de gemeenten Waterland, Uithoorn, De Ronde Venen en Stichtse Vecht (gezamenlijk), de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de huurdersvereniging De Vechtstroom en drie inwoners van Weesp. Geen van de zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van het herindelingsontwerp.

Leon de Lange (verantwoordelijk wethouder Weesp): “Dat de input die nu ontvangen is, niet geleid heeft tot aanpassingen, wil niet zeggen dat er überhaupt niks met input van inwoners, ondernemers of andere belanghebbenden is gedaan. Gedurende dit hele proces zijn er, op initiatief van de raadsbrede regiegroep, veel inspraakmomenten geweest en is veel waardevolle input van Weespers verwerkt in het herindelingsontwerp. Een lange periode aan voorbereidingen en besluiten is nu afgerond. Ik ben blij dat we nu een volgende stap kunnen zetten.”

Herindelingsontwerp is nu herindelingsadvies

Met de vaststelling door de beide gemeenteraden is het gemeentelijke deel van dit besluitvormingsproces afgerond en is het herindelingsontwerp formeel een -advies geworden.

Dit herindelingsadvies wordt nu ter beoordeling doorgestuurd naar het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, die ook een zienswijze toevoegt en het advies vóór 1 juli a.s. aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

Hoe verder?

Om te komen tot een gemeentelijke herindeling in 2022, moet daarna nog een aantal belangrijke stappen worden gezet. De minister van BZK toetst het herindelingsadvies aan het beleidskader voor gemeentelijke herindelingen en legt vervolgens een wetsvoorstel voor aan de ministerraad. Daarna gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Vervolgens wordt het wetsvoorstel ingediend bij het parlement en volgt behandeling in Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, kan de regering het wetsvoorstel bekrachtigen en kan de herindelingswet in werking treden.

Lees meer over de gemeentelijke herindeling Amsterdam en Weesp op de herindelingswebsite: www.weesp.amsterdam.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken