HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Hoofdstembureau verklaart aanvraag referendum ontvankelijk

Hoofdstembureau verklaart aanvraag referendum ontvankelijk

Dit item is verlopen op 07-12-2017.

Het hoofdstembureau heeft dinsdagochtend 7 november 2017 bepaald dat de referendumaanvraag van Comité Zelfstandig Weesp over het voorliggende raadsbesluit over de keuze voor de bestuurlijke toekomst van Weesp voldoet aan de technische eisen van de Referendumverordening Weesp 2012. De gemeenteraad bepaalt op donderdag 9 november 2017 tijdens een raadsvergadering in de Grote Kerk of zij de referendumaanvraag ontvankelijk verklaart.

Ruim 675 ondersteuningsverklaringen

Op maandag 6 november om 10.00 uur heeft de voorzitter van Comité Zelfstandig Weesp, Bahman Khalafi 675 ondersteuningsverklaringen overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Marten Snijder. Voor het indienen van een referendumaanvraag waren 466 ondersteuningsverklaringen vereist.

Controle van geldigheid op basis van de Referendumverordening

De ondersteuningsverklaringen zijn overgedragen aan hoofdstembureau van de gemeente Weesp en gecontroleerd. De controle vond plaats op technische gronden, welke beschreven staan in de Referendumverordening Weesp 2012.

  1. Is het verzoek gedateerd en wordt vermeld om welk voorgenomen besluit van de raad het gaat?
  2. Wordt het verzoek ondersteund door een aantal kiezers dat tenminste gelijk is aan de kiesdeler van de laatstgehouden verkiezingen voor de leden van de raad? Voldoen deze ondersteuningsverklaringen aan de in de verordening gestelde eisen en zijn de ondersteuningsverklaringen authentiek?
  3. Is de aanvraag twee dagen vóór de raadsvergadering bij de voorzitter ingediend?

Uitkomst van de controle

Van de 675 ondersteuningsverklaringen, zijn 475 ontvankelijk bevonden. In totaal zijn 200 verklaringen niet ontvankelijk bevonden. Het ging hier onder meer om verklaringen die niet voorzien zijn van een handtekening, verklaringen van personen die niet 5 jaar of langer een geldig verblijf hebben in Nederland, geen opgave van legitimatiebewijsnummer. Daarnaast zijn er 10 verklaringen buiten beschouwing gelaten, omdat ze te laat zijn ingediend.

Raadsvergadering op 9 november 2017

Op donderdagavond 9 november om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in de Grote Kerk over het raadsbesluit over de keuze voor de bestuurlijke toekomst van Weesp. Het referendum is het eerste punt op de agenda. In de Referendumverordening Weesp 2012 zijn verschillende uitzonderingsgronden opgenomen waarom er over een bepaald onderwerp geen referendum gehouden zou kunnen worden. Als de raad meent dat er vanuit artikel 2 van de Referendumverordening geen aanleiding is om de referendumverklaring af te wijzen, zal zij de referendumaanvraag ontvankelijk verklaren. Hierna zal het voorliggende raadsbesluit behandeld worden. Er wordt dan geen besluit genomen, maar er kunnen wel amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend en in stemming gebracht. Het besluit over de bestuurlijke toekomst wordt opgeschort tot na het referendum. Het referendum moet gaan over het geamendeerde besluit.

Referendumcommissie

Wanneer de gemeenteraad van Weesp de referendumaanvraag ontvankelijk verklaart, zal zij in dezelfde vergadering een referendumcommissie instellen. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal de gemeenteraad adviseren en toezien op een zorgvuldige organisatie van het referendum.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie en vragen verwijzen wij u graag naar onze website www.weesp.nl/toekomstvisie. Hier vindt u alle actuele informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken